Bruselj I (prenovitev)

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Brussels I recast


*obvezen vnos

Člen 65(3) – Informacije o tem, kako se po nacionalnem pravu določajo učinki sodnih odločb iz člena 65(2) Uredbe.

Ni relevantno.

Člen 74 – Opis nacionalnih predpisov in postopkov na področju izvršitve

Glej razdelek „Izvršilni postopek za sodne odločbe“.

Člen 75(a) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se vložijo zahteve v skladu s členi 36(2), 45(4) in 47(1)

V primeru zahteve za zavrnitev izvršitve sodnik za izvršbe pri splošnem sodišču (juge de l'exécution du tribunal judiciaire), saj se ta zahteva lahko vloži le v okviru izpodbijanja izvršbe;

v primeru zahteve za odločitev, da ni razlogov za zavrnitev priznanja, iz člena 36(2), in zahteve za zavrnitev priznanja (člen 45), splošno sodišče (tribunal judiciaire), kadar gre za odločanje o glavni stvari.

Člen 75(b) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 49(2) vloži pravno sredstvo zoper odločitev o zahtevi za zavrnitev izvršitve

– V Franciji: pritožbeno sodišče (Cour d'appel). Krajevno pristojno pritožbeno sodišče se določi glede na sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Člen 75(c) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 50 vložijo kakršna koli nadaljnja pravna sredstva

– V Franciji: kasacijsko sodišče (Cour de Cassation).

Člen 75(d) – Jeziki, ki so sprejemljivi za prevod potrdil v zvezi s sodnimi odločbami, javnimi listinami in sodnimi poravnavami

Ni relevantno.

Člen 76(1)(a) – Pravila o pristojnosti iz člena 5(2) in člena 6(2) Uredbe

– V Franciji: člena 14 in 15 Civilnega zakonika (Code civil).

Člen 76(1)(b) – Pravila o obvestilu drugega o pravdi iz člena 65 Uredbe

Ni relevantno.

Člen 76(1)(c) – Konvencije iz člena 69 Uredbe

  • Konvencija med Belgijo in Francijo o sodni pristojnosti, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb, arbitražnih odločb in verodostojnih listin, podpisana v Parizu 8. julija 1899;
  • Sporazum med vlado Ljudske republike Bolgarije in vlado Francoske republike o vzajemni pravni pomoči v civilnih zadevah, podpisan v Sofiji 18. januarja 1989;
  • Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Češkoslovaške socialistične republike o medsebojni pravni pomoči ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih, družinskopravnih in gospodarskih zadevah, podpisan v Parizu 10. maja 1984;
  • Konvencija med Francijo in Španijo o priznavanju in izvrševanju sodnih in arbitražnih odločb ter javnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Parizu 28. maja 1969;
  • Sporazum v obliki izmenjave not z dne 25. februarja 1974 o razlagi členov 2 in 17 Konvencije med Francijo in Španijo o priznavanju in izvrševanju sodnih in arbitražnih odločb ter javnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisane v Parizu 28. maja 1969;
  • Konvencija med vladama Socialistične federativne republike Jugoslavije in Republike Francije o priznanju in izvršitvi sodnih odločb v civilnih in trgovinskih zadevah, podpisana v Parizu 18. maja 1971;
  • Konvencija med Ljudsko republiko Madžarsko in Francosko republiko o pravni pomoči v civilnem in družinskem pravu, o priznavanju in izvrševanju odločb ter o pravni pomoči v kazenskih zadevah in izročitvi, podpisana v Budimpešti dne 31. julija 1980;
  • Konvencija med Francijo in Italijo o izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Rimu 3. junija 1930;
  • Konvencija med Francijo in Avstrijo o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter javnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana na Dunaju 15. julija 1966;
  • Konvencija med Socialistično republiko Romunijo in Francosko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Parizu 5. novembra 1974.
Zadnja posodobitev: 10/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.