Bryssel I-förordningen (omarbetning)

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1215/2012

Allmän information

Förordning (EU) nr 1215/2012 syftar till att underlätta tillgången till rättslig prövning, särskilt genom att föreskriva regler för domstolarnas behörighet och regler för att snabbt och enkelt erkänna och verkställa domar på privaträttens område som meddelas i medlemsstaterna.

Förordningen ersätter förordning (EG) nr 44/2001 (Bryssel I-förordningen), som dock fortsätter att gälla för förfaranden som inletts innan förordning (EU) nr 1215/2012 börjar tillämpas, dvs. den 10 januari 2015 (för närmare detaljer, se artikel 66 i förordning (EU) nr 1215/2012).

Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater, även Danmark, som har ingått 2005 års avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. De nödvändiga lagändringarna i Danmark trädde i kraft redan den 1 juni 2013.

Förordningen fastställer vilken medlemsstats domstolar som har behörighet att besluta i en privaträttslig tvist om det finns ett internationellt inslag.

Det föreskrivs vidare i förordningen att en dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater utan att något särskilt förfarande behöver användas.

En dom som har meddelats i en medlemsstat och som är verkställbar i den medlemsstaten ska vara verkställbar i andra medlemsstater utan att det krävs någon verkställbarhetsförklaring.

Förordningen innehåller två formulär, nämligen ett intyg om dom och ett intyg om officiell handling/förlikning inför domstol.

I enlighet med förordningen har medlemsstaterna meddelat till vilka behöriga domstolar ansökningar om vägran av verkställighet ska ges in och vilka domstolar som är behöriga att handlägga överklaganden. Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

I enlighet med artikel 26.2 ska domstolen i vissa mål, innan den förklarar sig behörig, säkerställa att svaranden har informerats om sin rätt att bestrida domstolens behörighet och om följderna av att gå eller inte gå i svaromål. För detta ändamål har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utarbetat en standardtext PDF (191 Kb) sv som domstolen kan välja att använda för att uppfylla sin skyldighet att lämna information till svaranden i enlighet med artikel 26.2 i förordningen.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Länkar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EUT L 299, 16.11.2005.

Verkställighetsatlasen innehåller information om systemen för verkställighet (förfaranden, krav, behörighet, kostnader och tidsfrister) i EU-länderna och Storbritannien. Atlasen är ett EU-finansierat projekt.

Senaste uppdatering: 11/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.