Bryssel I-förordningen (omarbetning)

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 65.3 – information om hur man enligt nationell lag fastställer konsekvenserna av de domar som avses i artikel 65.2

Ej tillämpligt

Artikel 74 – Beskrivning av nationella regler och förfaranden rörande verkställighet

Se Luxemburgs nationella faktablad "Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs? - Luxemburg

Som det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har offentliggjort på e-juridikportalen.

Artikel 75 a – de domstolar till vilka ansökan om vägran av verkställighet ska göras enligt artiklarna 36.2, 45.4 och 47.1

Behörig att pröva ansökningar om att verkställighet ska vägras, ansökningar om erkännande samt ansökningar om vägran av erkännande är ordföranden för distriktsdomstolen (tribunal d'arrondissement) på sätt som för interimistiska förfaranden:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn:   (+352) 47 59 81-2625

Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tfn:   (+352) 80 32 14 -1

Fax: (+352) 80 71 19

Artikel 75 b – de domstolar till vilka ett överklagande av ett beslut med avseende på en ansökan om vägran av verkställighet ska ges in enligt artikel 49.2

Appellationsdomstolen (Cour d'appel) på sätt som för interimistiska förfaranden:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn:   (+352) 47 59 81-1

Fax: (+352) 47 59 81-2396

Artikel 75 c – de domstolar till vilka eventuella ytterligare överklaganden ska ges in enligt artikel 50

Kassationsdomstolen (Cour de cassation):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fax: (+352) 47 59 81-2773

Artikel 75 d – de språk som godkänns för översättningar av intyg rörande domar, officiella handlingar samt inför domstol ingångna förlikningar

Luxemburg godtar franska och tyska språken.

Artikel 76.1 a – de bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 5.2 och 6.2 i förordningen

- Artiklarna 14 och 15 i civillagen (Code civil).

Artikel 76.1 b – de bestämmelser om litisdenuntiation som avses i artikel 65 i förordningen

Berörs inte.

Artikel 76.1 c – de konventioner som avses i artikel 69 i förordningen

  • Konventionen mellan Luxemburg och Österrike om erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Luxemburg den 29 juli 1971.
  • Fördraget mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg om domstols behörighet, om konkurs, om giltighet och verkställighet av domar, skiljedomar och officiella handlingar, undertecknat i Bryssel den 24 november 1961, i den utsträckning det är i kraft.
Senaste uppdatering: 09/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.