Bryssel I-förordningen (omarbetning)

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Brussels I recast


*obligatoriskt

Artikel 65.3 – information om hur man enligt nationell lag fastställer konsekvenserna av de domar som avses i artikel 65.2

Ej tillämpligt.

Artikel 74 – Beskrivning av nationella regler och förfaranden rörande verkställighet

Se Förfarande för verkställande av en dom

Artikel 75 a – de domstolar till vilka ansökan om vägran av verkställighet ska göras enligt artiklarna 36.2, 45.4 och 47.1

– I Slovakien, distriktsdomstolen (Okresný súd).

Artikel 75 b – de domstolar till vilka ett överklagande av ett beslut med avseende på en ansökan om vägran av verkställighet ska ges in enligt artikel 49.2

– I Slovakien, regionala domstolen via den distriktsdomstol vars beslut överklagas.

Artikel 75 c – de domstolar till vilka eventuella ytterligare överklaganden ska ges in enligt artikel 50

– I Slovakien, ytterligare överklagande (”dovolanie”) vid Slovakiens högsta domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Ytterligare överklaganden görs via den distriktsdomstol (”Okresný súd”) vars beslut överklagas.

Artikel 75 d – de språk som godkänns för översättningar av intyg rörande domar, officiella handlingar samt inför domstol ingångna förlikningar

–I Slovakien, tjeckiska.

Artikel 76.1 a – de bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 5.2 och 6.2 i förordningen

–I Slovakien, artiklarna 37–37e i lag nr 97/1963 om internationell privaträtt samt tillämpliga förfarandebestämmelser.

Artikel 76.1 b – de bestämmelser om litisdenuntiation som avses i artikel 65 i förordningen

Ej tillämpligt.

Artikel 76.1 c – de konventioner som avses i artikel 69 i förordningen

 • Avtalet mellan Bulgarien och Tjeckoslovakien om rättslig hjälp och fastställande av förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 25 november 1976.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Cypern om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Nicosia den 23 april 1982.
 • Fördraget mellan Tjeckien och Slovakien om rättslig hjälp från rättsliga organ och om reglering av vissa rättsliga förhållanden i civil- och brottmål, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakiens regering och Frankrikes regering om rättshjälp samt erkännande och verkställighet av domar i civil-, familje- och handelsrättsliga ärenden, undertecknat i Paris den 10 maj 1984.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Aten den 22 oktober 1980.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Jugoslavien om rättsförhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Belgrad den 20 januari 1964.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Ungern om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Polen om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987.
 • Fördraget mellan Rumänien och Tjeckoslovakien om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Prag den 25 oktober 1958.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Spanien om rättslig hjälp och erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden i civilmål, undertecknat i Madrid den 4 maj 1987.
 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Italien om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Prag den 6 december 1985.
Senaste uppdatering: 01/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.