Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Европейски трансгранични процедури — европейски мерки за осигуряване на защита по граждански дела


*задължително поле

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

1. Временни мерки за защита от домашно насилие съгласно Закона за специалните съдебни производства.

1.1. Приложимо законодателство

Специални разпоредби за борба с домашното насилие се съдържат в членове 751—753 от Закон № 89/2012 — Граждански кодекс — който е достъпен тук. Процедурните правила, уреждащи охранителните производства за защита от домашно насилие, са определени в членове 400—414 от Закон № 292/2013 относно специалните съдебни производства, който е достъпен тук.

Ако за единия от съпрузите (все още женен/омъжен или разведен) стане непоносимо да дели с другия съпруг къщата или апартамента, в който се намира семейното жилище, поради физическо или психическо насилие над този съпруг или друго лице, живеещо със съпрузите в семейно жилище, съдът може, по молба на съответния съпруг, да ограничи или дори да изключи правото на другия съпруг да живее в къщата или апартамента за определен период от време.

Предвид естеството и съдържанието, както и условията за нейното постановяване, временната мярка за защита от домашно насилие попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

1.2 Правоимащи лица

а) съпрузи: възможно е насилието да се упражнява не само над съпруга, но и над друго лице, живеещо със съпрузите в семейното жилище;

б) разведени съпрузи, споделящи семейно жилище;

в) други лица, живеещи в семейното жилище със съпрузите или разведените съпрузи, независимо дали насилието се упражнява над тези други лица, или срещу други лица, с които съжителстват.

1.3. Съдържание

На ответника може по-специално да бъде наредено:

а) да напусне общото домакинство и района, който се намира в непосредствена близост, и да се въздържа от престой в или достъп до общото домакинство;

б) да се въздържа да се приближава до общото домакинство или до молителя и от престой в района, който се намира в непосредствена близост;

в) да се въздържа от срещи с молителя; или

г) да се въздържа от всякакъв вид преследване и тормоз над молителя.

1.4. Времетраене

Срокът на временната мярка е един месец от влизането ѝ в сила. Съответното решение влиза в сила от момента на постановяването му, т.е. изпълнението му не зависи от това решението да бъде връчено или да стане окончателно.

Решението може да се изпълнява повторно през времето, за което е постановена временната мярка. Ако задължената страна наруши задължението си да се въздържа от влизане или престой в общото домакинство след постановяване на решението съгласно член 493 от Закона за специалните съдебни производства, съдът по всяко време и незабавно ще изпълни отново решението чрез извеждане на задължената страна от общото домакинство по молба на правоимащата страна. В други случаи съдът ще процедира в съответствие с член 351 от Гражданския процесуален кодекс и ще наложи на задължената страна глоба в размер до 100 000 CZK за нарушение на задължение.

1.5. Удължаване

Временната мярка е валидна за срок от един месец от датата на влизане в сила на решението и този срок може да бъде удължен. Съдът ще направи това само въз основа на подадена молба.

Подаването на съответната молба за удължаване автоматично удължава времетраенето на временна мярка до постановяването на решение на съда по молбата.

Максималната обща продължителност на временната мярка е шест месеца от датата на влизането ѝ в сила.

1.6. Процедурни правила

Компетентен е обикновеният съд, в чийто район се намира молителят. Съдът ще вземе решение по съответната молба в рамките на 48 часа, без да се провежда заседание. Решението подлежи на обжалване. В Чешката република няма публичен регистъра на временните мерки.

1.6.1. Съществени елементи на молбата

Молбата за временна мярка за защита от домашно насилие трябва да съдържа общите елементи, които са необходими за молбата, и изложение на фактите, показващи че съжителството на молителя и ответника в къщата или апартамента, където споделят домакинство, е непоносимо за молителя, поради упражняваното над него физическо или психическо насилие, или изложение на факти, показващи, че молителят е преследван или тормозен.

1.6.2. Съдебни такси

Молбата за защита от домашно насилие е освободено от съдебна такса.

1.7. Нарушение

Органът, компетентен да приема жалби относно нарушаване на временна мярка, е полицията на Чешката република.

2. Временни мерки съгласно Гражданския процесуален кодекс

2.1. Приложимо законодателство

Член 74—77a от Закон № 99/1963 — Гражданския процесуален кодекс — който е достъпен тук. Ако съдът уважи молба за временна мярка, той винаги трябва да разпореди на молителя да подаде молба за образуване на производство по съществото на делото в рамките на определен срок, тъй като временната мярка е само временно споразумение, докато делото бъде приключено с постановяване на окончателно решение по същество.

2.2. Правоимащи лица

Страните в производството по молба за временна мярка във всички случаи са молителят и тези, които ще бъдат страни в производството по съществото на делото (член 74, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс).

2.3. Съдържание

Примери за задължения, които съдът може да наложи чрез временна мярка, са посочени в член 76, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс. Член 76, алинея 1, буква д) е особено подходящ за целите на издаването на удостоверения съгласно Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета, тъй като предвижда, че чрез временна мярка съдът може да разпореди на страна да направи нещо, да се въздържи от извършване на нещо или да толерира нещо.

2.4. Времетраене

Решение за налагане на временна мярка влиза в сила от произнасянето му. При липса на произнасяне решението влиза в сила при връчването му на задълженото лице.

Временната мярка се удължава, ако:

а)      молителят не подаде молба за образуване на производство по съществото на делото в определения от закона или от съда срок;

б)      молбата по съществото на делото не е уважена;

в)      молбата по същество е уважена и са изтекли 15 дни от влизането в сила на решението по въпроса;

г)      срокът на мярката е изтекъл.

Времетраенето на временната мярка може да бъде удължено от съда.

2.5 Процедурни правила

По принцип компетентен за постановяване на временна мярка е съдът, който е компетентен да разглежда делото по същество. Съдът се произнася по молбата за налагане на временна мярка незабавно и без провеждане на заседание, не по-късно от седем дни от подаването. Решението подлежи на обжалване. В Чешката република няма публичен регистъра на временните мерки.

2.5.1 Съществени елементи на молбата

Молбата за временна мярка за защита от домашно насилие трябва да съдържа общите елементи, които са необходими за молбата, както и собствените имена, фамилните имена и местопребиваването на страните и, когато е подходящо, техните представители, изложение на фактите, показващи, че отношенията между страните трябва да бъдат уредени временно или че има опасения, че изпълнението на съдебно решение може да бъде застрашено, както и изложение на фактите, обосноваващи временната мярка; в молбата трябва да се посочва ясно какъв вид временна мярка иска молителят.

2.5.2 Съдебна такса

Таксата за подаване на молба е 1000 CZK.

2.6 Нарушение

Всяко правно действие, извършено от лицето, задължено по диспозитива на влязло в сила решение за постановяване на временна мярка, е нищожно, ако нарушава задължение, наложено с влязлото в сила решение за постановяване на временната мярка. Съдът ще отчете недействителността служебно.

 3. Временни мерки съгласно Наказателно-процесуалния кодекс

3.1. Приложимо законодателство

Правните разпоредби, уреждащи временните мерки, се съдържат в член 88b—88o от Закон №141/1961 относно наказателното производство (Наказателно-процесуалния кодекс), който е достъпен тук.

Предвид естеството и съдържанието на временните мерки съгласно член 88d от Наказателно-процесуалния кодекс (prohibition of contact with certain persons) и съгласно член 88e от Наказателно-процесуалния кодекс (prohibition of accessing a home) може да се счита, че те попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

3.2. Лица, ползващи се от закрила

Жертвата, близко лице или друго лице (напр. свидетел).

3.3. Съдържание

3.3.1. Забрана за контакт с определени лица

Забраната за контакт с определени лица означава, че задълженото лице не може по никакъв начин да се свързва или да издирва жертвата, лицата, близки до жертвата или всички други лица, по-специално свидетели, включително чрез електронна съобщителна мрежа или други подобни средства.

3.3.2. Забрана за достъп до дом

Забраната за достъп до дом означава, че обвиняемият няма достъп, не може да се доближава или да остава в общото домакинство, което споделя с жертвата.

3.4. Времетраене

Временната мярка се прилага, докато целта ѝ налага това, но за срок не по-дълъг от влизането в сила на присъдата или друго решение, с което се прекратява производството.

Ако причината за налагането на временната мярка продължава да съществува и обвиняемият не изпълнява условията на временната мярка, компетентният орган в областта на наказателното правораздаване може да реши да наложи административна глоба, да издаде друг вид временна мярка или да разпореди задържане на обвиняемия.

3.5. Процедурни правила

Съответните правни разпоредби се съдържат в член 88b, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Решението подлежи на обжалване. В Чешката република няма публичен регистъра на временните мерки.

3.5.1. Съществени елементи на молбата

Правомощието за налагане на временни мерки в наказателни производства се предоставя на съдията, а понякога и на прокурора — вж. член 88m от Наказателно-процесуалния кодекс.

3.5.2. Съдебни такси

Молбите за временни мерки не подлежат на заплащането на съдебна такса.

3.6. Нарушение

Органите, компетентни да приема жалби относно нарушаване на временна мярка, са органите в областта на наказателното правораздаване, по-специално полицията на Чешката република.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Районни съдилища (okresní soudy)

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Районни съдилища (okresní soudy). Съгласно член 513a, алинея 1 от Закон № 292/2013 относно специалните съдебни производства териториалната компетентност е на обикновения съд, в чийто район се намира молителят; в случаите, когато това не се прилага, териториалната компетентност е на съда, на чиято територия се предоставя защитата. Това обикновено е районният съд, в чийто район пребивава молителят.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Районни съдилища (okresní soudy). Съгласно член 513a, алинея 2 от Закон № 292/2013 относно специалните съдебни производства териториалната компетентност е на обикновения съд, в чийто район се намира молителят; в случаите, когато това не се прилага, териториалната компетентност е на съда, на чиято територия се предоставя защитата. Това обикновено е районният съд, в чийто район пребивава молителят.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Районни съдилища (okresní soudy)

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Чешки или словашки.

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.