В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

В Англия и Уелс

Изходящи мерки за осигуряване на защита (т.е. мерките по исканията, които трябва да бъдат постановени в Обединеното кралство, за да бъдат признати и изпълнени в други държави — членки на ЕС)

Всяко лице, което е поискало (или получило) национална мярка за осигуряване на защита, попадаща в обхвата на Регламента (напр. мерките, посочени в разпорежданията за преустановяване на тормоз по Закона за защита от тормоз от 1997 г., или в семейния контекст — заповеди за преустановяване на тормоз, за отстраняване от семейното жилище и за защита срещу принудителен брак) ще може да поиска от съда, който я е постановил, удостоверение за мярката за осигуряване на защита по този ред — с цел разширяване на обхвата на защитата и към друга държава — членка на ЕС. В Англия и Уелс тези съдилища ще бъдат:

 • съдът по семейни дела (the family court)
 • окръжният съд (the county court)
 • Висшият съд (the High Court) (Семейно отделение (Family Division) и Отделението на кралската скамейка (Queen’s Bench Division)
 • магистратските съдилища (които могат да издават Заповеди за защита от домашно насилие)
 • съдът за настойничество и попечителство (Court of Protection)

Съответните процедури, касаещи тези мерки, са уредени детайлно в законодателството и в приложимите семейнопроцесуални или гражданскопроцесуални правила (СПП или ГПП) съгласно новите част 38 от СПП (Практическа насока 38А от СПП) и част 74 на Раздел VI от ГПП.

Помощ при изготвяне на искането е на разположение чрез всяко от тези съдилища. Предоставена е и листовка, която ще бъде достъпна чрез уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (HMCTS)

Ако счете, че условията са изпълнени, съдът издава удостоверение, като използва установения формуляр (общ за целия ЕС). То се предоставя на лицето, което се ползва от защита/молителя. Лицето, което се ползва от защита, може също да поиска от съда предоставянето на преведено удостоверение.

Съдът уведомява „лицето, създаващо заплаха“, че удостоверението е издадено (и се прилага навсякъде в ЕС). Издаването на удостоверение не подлежи на обжалване, но може да се иска негово поправяне или оттегляне.

Удостоверението означава, че лицето, което се ползва от защита, получава автоматично признаване на мярката за осигуряване на защита, като при необходимост тя ще бъде и изпълнима в която и да е друга държава членка (с изключение на Дания, която не е обвързана от Регламента).

Признаване и изпълнение на входяща мярка за осигуряване на защита (до Обединеното кралство от друга държава — членка)

Мярка за осигуряване на защита, издадена в друга държава — членка, се признава автоматично, без да се изисква специална процедура, и подлежи на изпълнение без декларация за изпълняемост. Не е необходимо да се представя на съда за признаване.

Ако лице, което се ползва от защита, изисква „промяна на фактическите елементи“ (напр. нов адрес и др.) на своята мярка за осигуряване на защита и/или иска изпълнение на мярката, ако е било извършено предполагаемо нарушение, то може да се обърне към едно от следните съдилища в Англия и Уелс:

 • съда по семейни дела;
 • окръжния съд;
 • Висшия съд (Семейно отделение).

Тези съдилища могат да извършат съответната промяна на мярката (ако такова е било поискано). Лицето, създаващо заплаха, се уведомява относно извършената промяна (и санкциите за нарушение).

Тези съдилища могат да изпълнят мярката за осигуряване на защита, като приложат някоя от гражданскоправните санкции, използвани при изпълнението на национални мерки за осигуряване на защита като заповеди или разпореждания за преустановяване на тормоз по Закона за защита от тормоз от 1997 г.,

„Лицето, създаващо заплаха“ може да подаде до едно от тези съдилища искане за отказ на признаване или изпълнение на входящата мярка за осигуряване на защита, но при наличие на конкретни и ограничени основания за уважаването от съда на такова искане; мярката трябва явно да противоречи на обществения ред или да е несъвместима с решение на националния съд.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

В Англия и Уелс

 • съдът по семейни дела
 • окръжният съд
 • Висшият съд (Семейно отделение и Кралско отделение)
 • магистратските съдилища
 • съдът за настойничество и попечителство

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

В Англия и Уелс

 • съдът по семейни дела;
 • окръжният съд;
 • Висшият съд (Семейно отделение).

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

В Англия и Уелс

 • съдът по семейни дела;
 • окръжният съд;
 • Висшия съд (Семейно отделение).

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

В Англия и Уелс

 • окръжният съд;
 • съдът по семейни дела;
 • Висшият съд (Семейно отделение).

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Английски език във всички юрисдикции в Обединеното кралство.

Последна актуализация: 06/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.