Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Европейски трансгранични процедури — европейски мерки за осигуряване на защита по граждански дела


*задължително поле

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

След влизането в сила на Закон № 2010-769 от 9 юли 2010 г., изменен със Закон № 2014-873 относно равенството между жените и мъжете, заповедите за осигуряване на защита в областта на гражданското право се издават от съдията по семейни дела. Мярката е уредена със следните разпоредби:

Заповедта за осигуряване на защита се издава в следните случаи:

 • в случай на насилие в рамките на двойка,
 • в случай на насилие от страна на бивш съпруг, законен партньор или лице, с което жертвата е била във фактическо съжителство,
 • за пълнолетно лице, заплашено с принудителен брак.

Упражненото насилие трябва да е застрашило един от членовете на двойката и/или децата. Съдията издава заповед за осигуряване на защита, ако счита, че съществуват сериозни основания да се счита, че предполагаемите актове на насилие действително са били извършени и че жертвата е изложена на опасност.

Съдията по семейни дела може да издаде заповед за защита, без да е необходимо да е в ход бракоразводно или наказателно производство.

Съдията може да разпореди следните мерки:

 • забрана за срещи с конкретно посочени лица и забрана за влизане в контакти с тях,
 • забрана за притежаване или носене на оръжия,
 • за семейни двойки: разрешение за разделно пребиваване на съпрузите, като се посочва кой от двамата съпрузи ще продължи да пребивава в семейното жилище,
 • за партньори във фактическо съжителство или партньори, които са обвързани с граждански пакт (PACS): предоставяне на жилището на жертвата, освен при наличие на особени обстоятелства;
 • организиране на упражняването на родителски права и определяне на принос към издръжката и образованието на децата, участие в разходите на семейството или материално подпомагане за партньорите, сключили граждански пакт,
 • разрешение за жертвата да скрие адреса или местопребиваването си и да предостави като адрес за призоваване адреса на своя адвокат или на прокурора,
 • разрешение от жертвата да скрие адреса или местопребиваването си и да предостави като адрес за ежедневни нужди адреса на квалифицирано юридическо лице,
 • предоставяне на временен достъп до правна помощ за жертвата.

Тези мерки (по-специално забраната за приемане, срещи или контакти с определени лица) са преди всичко превантивни по своето естество. Следователно те могат да попаднат в приложното поле на Регламент № 606/2013.

Те са временни: мерките се приемат за максимален срок от 6 месеца. Те могат да бъдат продължени и след това, ако преди изтичането на този срок бъде подадена молба за развод, законна раздяла или упражняване на родителските права.

Процедура:

Средната продължителност на процедурата е 33 дни.

Сезиране на съда: молителят може да сезира съда по семейни дела с искане, подадено или изпратено до деловодството на съда или чрез призовка. В спешни случаи молителят може да подаде искането в рамките на производство за обезпечителни мерки. Призовката трябва да бъде връчена на ответника и на прокуратурата.

Свикване на страните: съдията по семейни дела призовава страните за заседанието с всички подходящи средства.

Съдебно заседание: процедурата е устна. Страните се защитават сами, но може да бъдат подпомагани или представлявани от адвокат.

Уведомяване: заповедта за осигуряване на защита се връчва чрез призовка (чрез съдебен изпълнител), освен ако съдът разпореди уведомлението да се извърши от деловодството на съда с препоръчано писмо с обратна разписка или по административен ред, в случай на сериозна и непосредствена опасност за безопасността на лице, по отношение на което е издадена заповед за осигуряване на защита, или когато няма други средства за уведомяване.

Освен това съдията изпраща решението на прокурора, за да се осигури предприемането на последващи действия във връзка с постановените мерки. Прокурорът препраща решението за информация на компетентната служба на полицията или жандармерията. Освен това, ако по време на производството се установи, че има дете в опасност, след заседанието съдията уведомява съответната служба на прокуратурата с компетенции по отношение на децата (parquet des mineurs).

Досие: няма специално досие за мерките, които са постановени със заповед за осигуряване на защита. Ако обаче съдът постанови забрана за извеждане на детето извън територията на Франция без разрешение от двамата родители, тази забрана се вписва в регистъра на издирваните лица.

Обжалване: решението може да бъде обжалвано в срок от 15 дни от датата на уведомяването. Ответникът може също така да подаде искане за отмяна или изменение на заповедта за защита или за временно освобождаване от някои от задълженията му.

Изпълнение на заповедта за защита:

Мерките, постановени със заповед за защита, имат изпълнителна сила, т.е. могат да бъдат приведени в изпълнение незабавно след обявяването на решението (дори в случай на подадена жалба от ответника), при необходимост с помощта на правоприлагащите органи.

В случай на нарушаване на една или повече мерки, постановени от съда по семейни дела, лицето, което се ползва от защита, може да отнесе въпроса до полицията или жандармерията.

Неспазването на тези мерки съставлява престъпление, предвидено и наказуемо съгласно член 227-4-2 от Наказателния кодекс. Престъплението се наказва с две години лишаване от свобода и глоба от 15 000 EUR.

Ако родителите упражняват съвместно родителски права, съдът, който разрешава скриването на адреса на жертвата, трябва също така да определи условията за поддържане на връзки между лицето, създаващо заплаха, и детето чрез използването на трета страна или място на контакт, както и плащането чрез банков превод на издръжката.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Съдията по семейни дела постановява мерките за осигуряване на защита и издава удостоверенията съгласно член 5.

Териториално компетентен е съдията по семейни дела:

 • по местопребиваване на семейството;
 • ако родителите живеят разделени — съдията по местопребиваване на родителя, с когото живеят обичайно малолетните или непълнолетните деца, в случай на съвместно упражняване на родителските права, или съдията по местопребиваване на родителя, който упражнява сам родителските права;
 • в останалите случаи — съдията по местопребиваване на лицето, което не е инициирало производството.

Заявлението за издаване на удостоверение трябва да бъде подадено в два екземпляра и да съдържа точно описание на посочените документи. Не се изисква представителство от адвокат. Отказът да се издаде удостоверение може да се обжалва пред председателя на окръжния съд, като не се изисква участие на адвокат.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Органите, пред които трябва да се предяви мярка за защита, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка, са службите на полицията или жандармерията.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Председателят на окръжния съд или негов представител при необходимост приспособява чуждестранната мярка за осигуряване на защита в рамките на производство за обезпечителни мерки. Искането се подава чрез призовка; ако делото изисква бързи действия, съдията по обезпечителното производство може да разреши призоваване в посочен час дори по време на официални празници или неработни дни. Не се изисква представителство от адвокат.

По отношение на териториалната компетентност се прилагат правилата на съдебната практика, които дават предимство на изискванията за добро правораздаване. Поради това искането може да се подаде до председателя на окръжния съд по мястото на престой или пребиваване на лицето, което се ползва от защита.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искането за отказ на признаване или изпълнение се подава до председателя на окръжния съд, който се произнася в рамките на производство за обезпечителни мерки (с оглед на предмета на искането може да бъде упълномощен съдията по семейни дела).

Искането се подава чрез призовка; ако делото изисква бързи действия, съдията по обезпечителното производство може да разреши призоваване в посочен час дори по време на официални празници или неработни дни. Не се изисква представителство от адвокат.

По отношение на териториалната компетентност се прилагат правилата на съдебната практика, които дават предимство на изискванията за добро правораздаване. Поради това искането може да се подаде до председателя на окръжния съд по мястото на престой или пребиваване на лицето, което се ползва от защита.

Последна актуализация: 28/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.