В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

В Гибралтар

Изходящи мерки за осигуряване на защита (т.е. тези заявления, по които трябва да има произнасяне в Обединеното кралство, за да бъдат признати и изпълнени в други държави — членки на ЕС)

Всеки заявител за (или получател на) национална мярка за осигуряване на защита, попадащ в обхвата на регламента, може да подаде заявление за издаване на сертификат за мярка за осигуряване на защита по тази схема, за да разшири тази закрила до друга държава — членка на ЕС, от съда, който я е издал.

В Гибралтар сертификатът на ЕС ще бъде предоставен от Върховния съд на Гибралтар, а приложимото законодателство е: Правилата относно признаването на мерки за осигуряване на защита от 2015 г. и Правилата за гражданското производство се прилагат както за гражданските, така и за семейните производства. Когато са изпълнени условията, Върховният съд на Гибралтар издава на защитеното лице предписания сертификат в общ формат за ЕС и уведомява „лицето, създаващо заплаха“.

Ако са изпълнени условията, съдът издава сертификат съгласно определен формуляр (общ за целия ЕС). Той се предоставя на лицето, което се ползва от защита/заявителя. Лицето, което се ползва от защита, може също да поиска от съда да му/й предостави преведено удостоверение.

Съдът уведомява „лицето, създаващо заплаха“, че удостоверението е издадено (и се прилага навсякъде в ЕС). Не може да се обжалва издаването на удостоверение, въпреки че може да се подаде молба за поправяне или оттегляне.

Сертификатът означава, че защитеното лице автоматично има призната мярка за осигуряване на защита, която, ако е необходимо, подлежи на изпълнение, в която и да е друга държава — членка (с изключение на Дания, която не е обвързана от регламента).

Признаване и изпълнение пристигаща (до Обединеното кралство от друга държава — членка) мярка за осигуряване на защита

Мярка за осигуряване на защита, издадена в друга държава — членка, се признава автоматично, без да се изисква специална процедура, и подлежи на изпълнение без декларация за изпълняемост. Не е необходимо тя да се представя на съда за признаване.

В Гибралтар заповедта на ЕС за защита има същите сила и действие, както ако е постановена от Върховния съд; тя автоматично се признава и подлежи на пряко изпълнение. Когато е подадена молба до Върховния съд за изменение на заповед на ЕС за защита, Върховният съд може съответно да адаптира мярката и да информира „лицето, създаващо заплаха“ за това/тези изменение(я).

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

В Гибралтар

  • Върховният съд

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

В Гибралтар

  • Върховният съд

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

В Гибралтар

  • Върховният съд

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

В Гибралтар

  • Върховният съд
Последна актуализация: 13/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.