Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Органите, компетентни да постановяват мерки за осигуряване на защита, са:

прокурорите (съгласно изменения Закон за домашното насилие от 8 септември 2003 г.) и председателите на районни съдилища (съгласно членове 1017-1 до 1017-12 от новия Граждански процесуален кодекс).

Органите, компетентни да издават удостоверения, са:

прокурорите (съгласно изменения Закон за домашното насилие от 8 септември 2003 г.) и председателите на районни съдилища (съгласно членове 1017-1 до 1017-12 от новия Граждански процесуален кодекс).

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Органите, пред които трябва да се предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, са:

прокуратурата, а за периодични имуществени санкции – председателят на районния съд.

Органите, компетентни за изпълнението на такава мярка, са:

прокуратурата, а за периодични имуществени санкции – председателят на районния съд.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Органът, компетентен да направи приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1, е:

председателят на районния съд, като той се произнася по реда на обезпечителното производство.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Искането за отказ на признаване трябва да бъде подадено съгласно член 13 до председателя на районния съд, като той се произнася по реда на обезпечителното производство.

Искането за отказ за изпълнение трябва да бъде подадено съгласно член 13 до председателя на районния съд, като той се произнася по реда на обезпечителното производство.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Люксембург приема френски и немски език.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.