В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

В Северна Ирландия

Изходящи мерки за осигуряване на защита (т.е. тези искания, които трябва да бъдат постановени в Обединеното кралство, за да бъдат признати и изпълнени в други държави — членки на ЕС)

Всяко лице, което е поискало (или получило) национална мярка за осигуряване на защита, попадаща в обхвата на Регламента, може да поиска от съда, който я е издал, удостоверение за мярка за осигуряване на защита по тази схема с цел разширяване на тази защита до друга държава — членка на ЕС. В Северна Ирландия тези съдилища са:

 • oкръжен съд (county court);
 • Висшият съд (High Court);
 • магистратски съд (Magistrates’ Court).

Ако счете, че условията са изпълнени, съдът издава удостоверение, като използва установения формуляр (общ за целия ЕС). То се предоставя на лицето, което се ползва от защита/молителя. Лицето, което се ползва от защита, може също да поиска от съда предоставянето на преведено удостоверение.

Съдът уведомява „лицето, създаващо заплаха“, че удостоверението е издадено (и се прилага навсякъде в ЕС). Издаването на удостоверение не подлежи на обжалване, но може да се иска поправяне или оттегляне.

Удостоверението означава, че лицето, което се ползва от защита, получава автоматично признаване на мярката за осигуряване на защита, като при необходимост тя ще бъде и изпълнима в която и да е друга държава членка (с изключение на Дания, която не е обвързана от Регламента).

При поискване удостоверението на ЕС се предоставя от съда, издал националната мярка за осигуряване на защита.

Признаване и изпълнение на входяща мярка за осигуряване на защита (до Обединеното кралство от друга държава членка)

Мярка за осигуряване на защита, издадена в друга държава членка, се признава автоматично, без да се изисква специална процедура, и подлежи на изпълнение без декларация за изпълняемост. Не е необходимо да се представя на съда за признаване.

Ако лице, което се ползва от защита, изисква „приспособяване на фактическите елементи“ (напр. нов адрес и др.) на своята мярка за осигуряване на защита и/или иска изпълнение на мярката, ако е било извършено предполагаемо нарушение, то може да се обърне към едно от следните съдилища в Северна Ирландия:

 • окръжен съд (county court);
 • Висшия съд (High Court).

Тези съдилища могат да извършат съответното приспособяване на мярката (ако такова е била поискано). Лицето, създаващо заплаха, се уведомява относно извършеното приспособяване (и санкциите за нарушение).  Тези съдилища могат да изпълнят мярката за осигуряване на защита, като приложат някоя от гражданскоправните санкции, които могат да прилагат при изпълнението на национални мерки за осигуряване на защита, например заповеди или разпореждания за преустановяване на тормоз по силата на Наредбата за защита от тормоз (Северна Ирландия) от 1997 г.

„Лицето, създаващо заплаха“ може да подаде до едно от тези съдилища искане за отказ на признаване или изпълнение на входящата мярка за осигуряване на защита, но има конкретни и ограничени основания, въз основа на които съдът да го уважи; мярката трябва явно да противоречи на обществения ред или да е несъвместима със съдебно решение на националния съд.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

В Северна Ирландия:

 • Висшият съд (High Court);
 • окръжен съд (county court);
 • магистратски съд (Magistrates’ Court).

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

В Северна Ирландия:

 • Висшият съд (High Court)
 • окръжен съд (county court).

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Северна Ирландия:

 • Висшият съд (High Court);
 • окръжен съд (county court).

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

В Северна Ирландия:

 • Висшият съд (High Court);
 • окръжен съд (county court).

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Английски език във всички юрисдикции в Обединеното кралство.

Последна актуализация: 09/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.