Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

В португалската правна система мерките за осигуряване на защита са основно от наказателен характер и са предвидени в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закон № 112/2009 от 16 септември 2009 г. за определяне на правната рамка, приложима към предотвратяването на домашното насилие и защитата и подпомагането на жертвите на такова насилие.

В областта на гражданското право обаче е възможно да се наложат защитни мерки въз основа на общите разпоредби за защита на личната неприкосновеност. Член 70, параграф 2 от Гражданския кодекс гласи: „Независимо от евентуалната гражданска отговорност, застрашеното или засегнатото лице може да поиска предприемането на мерки за преустановяване или забрана, които са съобразени с обстоятелствата, за да се предотврати осъществяването на заплахата или да се смекчат последиците от вече извършено нарушение“.

Следователно гражданското процесуално право предвижда приемането на специфични мерки за преустановяване или забрана с цел предотвратяване на всякаква незаконна и пряка заплаха за физическата или психическата неприкосновеност на дадено лице или за смекчаване или прекратяване на последиците от вече извършено нарушение (член 878 от Гражданския процесуален кодекс).

Членове 879 и 880 от Гражданския процесуален кодекс уреждат определени процедурни аспекти на този вид процедура. Накратко, в съответствие с гражданското процесуално право, ако искането за подобни мерки за преустановяване или забрана бъде уважено, съдът определя конкретните условия за поведение, които ответникът трябва да спазва, и при необходимост — срок за изпълнение, както и задължителната имуществена санкция за всеки ден забава или за всяко нарушение, в зависимост от това кое от двете е по-подходящо за конкретния случай.

Предвидена е също така възможност за постановяване на временно решение, което не подлежи на обжалване и което впоследствие може да бъде изменено или потвърдено в рамките на текущото производство, в случаите, когато оценката на доказателствата, представени от лицето, поискало мерките за преустановяване или забрана, разкрива вероятност за непосредствено и необратимо увреждане на неговата физическа или психическа неприкосновеност, ако е налице едно от следните условия:

а) съдът не е в състояние да формира сигурно убеждение относно съществуването, обхвата или тежестта на заплахата или извършеното нарушение;

б) причини от особена спешност изискват налагане на мерки за преустановяване или забрана без изслушване на ответника.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Португалските органи, пред които трябва да се предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, са: Отделенията с обща компетентност (Juízo de Competência Genérica) или местните граждански отделения (Juízo local cível) на съответния районен съд. Същите органи отговарят за изпълнението на тази мярка.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Португалските органи, пред които трябва да се предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка, са: Отделенията с обща компетентност (Juízo de Competência Genérica) или местните граждански отделения (Juízo local cível) на съответния съд.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Португалските органи, които са компетентни да адаптират мерките за защита в съответствие с член 11, параграф 1, са: Отделенията с обща компетентност или местните граждански отделения на компетентния съд.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Съдилищата, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13, са: Отделенията с обща компетентност или местните граждански отделения на компетентния съд.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Езикът, на който се приемат преводите, посочени в член 16, параграф 1, е португалски.

Последна актуализация: 21/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.