Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Европейски трансгранични процедури — европейски мерки за осигуряване на защита по граждански дела


*задължително поле

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

В португалската правна система мерките за осигуряване на защита са основно от наказателен характер и са предвидени в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закон № 112/2009 от 16 септември 2009 г. за определяне на правната рамка, приложима към предотвратяването на домашното насилие и защитата и подпомагането на жертвите на такова насилие.

В областта на гражданското право обаче е възможно да се наложат защитни мерки въз основа на общите разпоредби за защита на личната неприкосновеност. Член 70, параграф 2 от Гражданския кодекс гласи: „Независимо от евентуалната гражданска отговорност, застрашеното или засегнатото лице може да поиска предприемането на мерки за преустановяване или забрана, които са съобразени с обстоятелствата, за да се предотврати осъществяването на заплахата или да се смекчат последиците от вече извършено нарушение“.

Следователно гражданското процесуално право предвижда приемането на специфични мерки за преустановяване или забрана с цел предотвратяване на всякаква незаконна и пряка заплаха за физическата или психическата неприкосновеност на дадено лице или за смекчаване или прекратяване на последиците от вече извършено нарушение (член 878 от Гражданския процесуален кодекс).

Членове 879 и 880 от Гражданския процесуален кодекс уреждат определени процедурни аспекти на този вид процедура. Накратко, в съответствие с гражданското процесуално право, ако искането за подобни мерки за преустановяване или забрана бъде уважено, съдът определя конкретните условия за поведение, които ответникът трябва да спазва, и при необходимост — срок за изпълнение, както и задължителната имуществена санкция за всеки ден забава или за всяко нарушение, в зависимост от това кое от двете е по-подходящо за конкретния случай.

Предвидена е също така възможност за постановяване на временно решение, което не подлежи на обжалване и което впоследствие може да бъде изменено или потвърдено в рамките на текущото производство, в случаите, когато оценката на доказателствата, представени от лицето, поискало мерките за преустановяване или забрана, разкрива вероятност за непосредствено и необратимо увреждане на неговата физическа или психическа неприкосновеност, ако е налице едно от следните условия:

а) съдът не е в състояние да формира сигурно убеждение относно съществуването, обхвата или тежестта на заплахата или извършеното нарушение;

б) причини от особена спешност изискват налагане на мерки за преустановяване или забрана без изслушване на ответника.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Португалските органи, пред които трябва да се предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, са: Отделенията с обща компетентност (Juízo de Competência Genérica) или местните граждански отделения (Juízo local cível) на съответния районен съд. Същите органи отговарят за изпълнението на тази мярка.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Португалските органи, пред които трябва да се предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка, са: Отделенията с обща компетентност (Juízo de Competência Genérica) или местните граждански отделения (Juízo local cível) на съответния съд.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Португалските органи, които са компетентни да адаптират мерките за защита в съответствие с член 11, параграф 1, са: Отделенията с обща компетентност или местните граждански отделения на компетентния съд.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Съдилищата, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13, са: Отделенията с обща компетентност или местните граждански отделения на компетентния съд.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Езикът, на който се приемат преводите, посочени в член 16, параграф 1, е португалски.

Последна актуализация: 21/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.