Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Заповед за временна защита (ordinul de protecție provizoriu)

Заповед за временна защита се издава от полицейски служител, който установи съществуването на риск въз основа на оценка на фактите. Полицейският служител издава заповед за временна защита, ако са изпълнени съответните условия. Ако условията не са изпълнени, съответните полицейски служители са длъжни да уведомят жертвите за възможността да подадат искане за издаване на заповед за защита. Издаването на заповедта не изключва прилагането на превантивна мярка съгласно Наказателния кодекс.

За да проверят жалбите, полицейските служители имат право да събират доказателства и да влизат в жилище без съгласието на съответното лице. Полицейските служители могат да използват сила и оборудване по подходящ и пропорционален начин, за да получат достъп до имота.

В заповедта за временна защита се посочва следното: дата, час и място на издаване; собствено(и) име(на), фамилно(и) име(на), длъжност и полицейско звено; самоличност на насилника; самоличност на жертвата; фактите за ситуацията и доказателствата; правното основание за издаване на заповедта; датата и часът на началото и края на прилагането на мерките; правото да се оспорва заповедта, срокът за упражняване на това право и съдът, пред който може да се подаде жалба.

В заповедта за временна защита се определя, за период от пет дни, една или няколко от следните възможни мерки за защита (задължения или забрани), които имат за цел да се намали установеният риск: принудително извеждане на насилника; безопасно връщане на жертвата; задължение на насилника да спазва определено минимално разстояние от жертвата; задължение на насилника да носи гривна за електронно наблюдение; предаване на всякакви оръжия.

Задълженията и забраните, наложени на насилника, влизат в сила в момента на издаването им, без предварително известие или краен срок. Петдневният период се изчислява на база часове и започва от момента на издаване на заповедта.

Копие или дубликат на заповедта се предоставят на насилника и на жертвата и трябва да бъдат подписани от тях на мястото на издаване веднага след издаването.

В срок от 24 часа от издаването на заповедта полицейското звено, към което принадлежи издаващият служител, предава заповедта в прокуратурата към компетентния съд, в чийто съдебен район е издадена заповедта.

Заповедта за временна защита се изпраща на компетентната прокуратура. В срок от 48 часа от издаването на заповедта прокурорът взема решение за необходимостта от продължаване на мерките, като потвърждава необходимостта от това според случая. Ако продължаването на мерките се окаже ненужно, прокурорът може да разпореди прекратяването им и съответно да уведоми подаващото полицейско звено, което след това организира уведомяването на заинтересованите лица. При потвърждаване на необходимостта от продължаване на мерките прокурорът внася заповедта в компетентния съд, в чийто съдебен район тя е издадена, заедно с искане за издаване на заповед. Когато заповед бъде внесена по този начин, първоначалната продължителност, за която е наложена, се удължава с времето, необходимо за приключване на процедурата по издаване на съдебна заповед.

Заповедта може да бъде обжалвана пред компетентния съд в рамките на 48 часа след връчването ѝ. Засегнатите страни се призовават на изслушването по жалбата. Обжалването се разглежда незабавно — но не по-късно от датата на изтичане на заповедта за временна защита — на закрито заседание, като се призовава издаващият орган. Участието на прокурора е задължително. Решението по обжалването е окончателно.

Заповед за защита (ordinul de protecție)

За да бъде отстранена опасността, жертвата може да поиска от съда да издаде заповед за защита, в която се постановява: насилникът да бъде изведен от жилището; да се даде възможност на жертвата безопасно да се върне в жилището; правото на ползване на насилника да бъде ограничено само до част от жилището; жертвата да бъде настанена в център за помощ; насилникът да бъде задължен да спазва определено минимално разстояние от жертвата; на насилника да бъде забранено да посещава определени места или определени райони; насилникът да бъде задължен да носи постоянно гривна за електронно наблюдение; да бъде забранен всякакъв контакт с жертвата; насилникът да бъде задължен да предаде всякакви оръжия на полицията; условията за попечителство и местопребиваване на непълнолетни деца.

Съдът може да разпореди на насилника да посещава психологически консултации/психотерапия или да участва в програма за помощ и може да препоръча/да поиска приемането му в специализирано заведение.

Съдът може да разпореди предприемане на мерки за наблюдение на спазването на заповедта за защита и за предотвратяване на нейното нарушаване: редовно явяване в полицейското управление, отговарящо за осъществяването на надзор на спазването на заповедта; уведомяване за нов адрес в случай на извеждане; редовни и/или внезапни проверки за местонахождението на насилника.

В диспозитива на решението се посочва изрично, че неспазването на която и да е от мерките представлява престъпление.

Продължителността на мерките, предвидени в заповедта за защита, се определя от съдията, но не може да надвишава шест месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

Исканията за издаване на заповед за защита попадат в компетентността на съда по постоянното или временното местожителство на жертвата. Искане за издаване на заповед за защита може да бъде подадено от жертвата или лично, или чрез законен представител, или, от името на жертвата, също чрез прокурор, представител на съответния орган или представител на всеки доставчик на социални услуги.

Искането трябва да бъде изготвено, като се използва стандартният формуляр Word (31 Kb) ro, и е освободено от съдебни гербови такси. Исканията се разглеждат в закрито заседание, като участието на прокурора е задължително. По искане на заинтересованото лице то може да бъде подпомагано или представлявано от адвокат. Лицето, срещу което се иска заповедта за защита, задължително се подпомага от адвокат. Решението се постановява по спешност и с приоритет. Исканията трябва да бъдат разгледани в срок от 72 часа след подаването, с изключение на случаите, когато предварително е издадена заповед за временна защита.

Заповедта за защита подлежи на принудително изпълнение. Решението се изпълнява без предизвестие или краен срок. Спазването на заповедта за защита е задължително и за жертвата. Решението може да се обжалва само в тридневен срок от постановяването му (ако е постановено с призоваване на страни) или връчването му (ако е постановено без тяхното призоваване). Апелативният съд може да спре изпълнението до постановяване на решение по жалбата, но само срещу заплащане на гаранция. Заинтересованите страни се призовават на изслушването по жалбата. Участието на прокурора е задължително.

В деня на постановяването на решението, копие от диспозитива му се изпраща на звената на румънската полиция, в чийто район се намира жилището на жертвата и насилника. Заповедта се изпълнява незабавно от или под надзора на полицията. Полицейски служител може да влезе в съответното семейно жилище със съгласието на защитеното лице, ако то присъства, или на друг член на семейството. Полицията е длъжна да контролира спазването на съдебното решение и да уведомява органа за наказателно преследване в случай на неизпълнение.

Неспазването от страна на насилника на мерки, наложени съгласно заповед за защита, представлява престъпление и се наказва с лишаване от свобода от един месец до една година.

След изтичане на мерките жертвата може да подаде искане за нова заповед за защита. Лице, срещу което е наложена мярка съгласно заповед за защита за максимално възможния срок, може да подаде искане за отмяна на заповедта или за замяна на наложената мярка.

Ако при разглеждане на искане съдът установи наличие на една от ситуациите, налагащи специална мярка за осигуряване на защита на дете, той незабавно уведомява местния публичен орган, отговорен за закрила на детето.

След това се осъществява спешна намеса, като предоставянето на необходимите социални услуги се организира от мобилен екип, състоящ се от представители на Обществената служба социално подпомагане (SPAS).

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Съгласно член 22/1 от Закон № 217/2003 за превенция и противодействие на домашното насилие (обнародван повторно) полицейски служители, които при изпълнение на задълженията си установят наличие на непосредствен риск за живота, физическата неприкосновеност или свободата на дадено лице поради акт на домашно насилие, могат да издадат заповед за временна защита с цел ограничаване на този риск.

Органите, които са компетентни за издаване на заповеди за защита, са съдилищата от първа инстанция по постоянното или временното местожителство на жертвата, в съответствие с член 25 от Закон № 217/2003 за превенция и противодействие на домашното насилие (обнародван повторно).

Съгласно член 3 от член I/5 от Извънредно правителствено постановление № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, одобрено с изменения със Закон № 191/2007, както е изменен впоследствие, решенията по искания за издаване на удостоверения се вземат от съдилищата в закрито заседание, без призоваване на страните.

Решението за удовлетворяване на искане не подлежи на обжалване. Решенията за отхвърляне на искане може да бъде обжалвани само в срок от пет дни след връчването им.

Удостоверението се издава на защитеното лице и копие от него се връчва на лицето, създаващо заплаха, което се уведомява, че посочената в удостоверението мярка за осигуряване на защита се признава и подлежи на изпълнение във всички държави — членки на Европейския съюз.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Съгласно член 22/5 и член 31 от Закон № 217/2003 за превенция и противодействие на домашното насилие (обнародван повторно) заповед за временна защита или заповед за защита се изпълнява незабавно от или, когато е приложимо, под надзора на полицията.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Съгласно член 8 от член I/5 от Извънредно правителствено постановление № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, одобрено с изменения със Закон № 191/2007, с измененията към него, за да изпълнят решение, постановено в друга държава — членка на Европейския съюз, с което се налагат мерки за осигуряване на защита, непознати или различни от предвидените в румънското законодателство, компетентните румънски съдилища, в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) № 606/2013, приспособяват фактическите елементи на мерките за осигуряване на защита, за да бъдат приведени в действие в Румъния в съответствие с румънското законодателство, и издават заповеди за мерки, които имат равностоен ефект и преследват сходни цели и интереси. В случай на мярка, постановена в решение на съд в държавата членка по произход, мярката, приета от румънски съд, не може да води до последици, надхвърлящи предвиденото в правото на държавата членка по произход.

Приспособяването се извършва служебно или по искане на засегнатата страна в хода на процедурата за вземане на решение по искания за декларация за изпълняемост или за отказ на признаване или изпълнение на съдебно решение, или в главното производство.

Компетентният съд е съдът от първа инстанция.

Когато съдът установи, че приспособяването е необходимо, той разпорежда да бъдат призовани страните. Присъствието на прокурора е задължително.

Решение, с което съдът е приспособил решение, постановено в друга държава членка, може да бъде обжалвано срок от десет дни след връчването му. Решението, постановено по жалбата, не подлежи на обжалване.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Съгласно член 1 от член I/5 от Извънредно правителствено постановление № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, одобрено с изменения със Закон № 191/2007, с измененията към него, искания за отказ на признаване и искания за отказ на изпълнение в Румъния на решения, съдържащи мерки за осигуряване на защита и приети в друга държава — членка на Европейския съюз, са от компетентността на съдилищата от първа инстанция в съответствие с Регламент (ЕС) № 606/2013.

Последна актуализация: 23/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.