Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Ochrannými opatřeními, která odpovídají nařízení, jsou v rakouském právním řádu předběžná opatření na ochranu před domácím násilím (§ 382b exekučního řádu (Exekutionsordnung, EO)), na ochranu před násilím obecně (§ 382e exekučního řádu) a na ochranu před zasahováním do soukromého života (§ 382g exekučního řádu). Příslušné právní předpisy:

„Ochrana před domácím násilím

§ 382b. 1) Jestliže určitá osoba činí další soužití pro druhou osobu nesnesitelným z důvodů fyzického napadání, vyhrožování fyzickým útokem nebo chování, jež vážně narušuje duševní zdraví druhé osoby, musí soud na návrh této druhé osoby:
1.

nařídit prvně jmenované osobě, aby opustila byt a jeho bezprostřední okolí, a

2.

zakázat této osobě, aby se vrátila do bytu nebo jeho bezprostředního okolí,

pokud byt slouží k uspokojení naléhavé bytové potřeby navrhovatele.

2) U předběžných opatření podle odstavce 1 nemusí být lhůta pro podání opravného prostředku (§ 391 odst. 2) stanovena, jedná-li se o předběžné opatření uložené na dobu nejvýše šesti měsíců.

3) Řízením ve věci samé ve smyslu § 391 odst. 2 může být řízení o rozvodu manželství, jeho zrušení nebo prohlášení za neplatné, řízení o rozdělení společného jmění manželů a úspor manželů a řízení o určení práva na užívání bytu.

Ochrana před násilím obecně

§ 382e. 1) Jestliže určitá osoba činí další setkávání pro druhou osobu nesnesitelným z důvodů fyzického napadání, vyhrožování fyzickým útokem nebo chování, jež vážně narušuje duševní zdraví druhé osoby, musí soud na návrh této druhé osoby:
1.

zakázat přítomnost prvně uvedené osoby na jednoznačně vymezených místech a

2.

nařídit této osobě, aby se vyhýbala setkání a navazování kontaktu s navrhovatelem,

není-li to v rozporu se životně důležitými zájmy odpůrce.

2) U předběžných opatření podle odstavce 1 nemusí být lhůta pro podání opravného prostředku (§ 391 odst. 2) stanovena, jedná-li se o předběžné opatření uložené na dobu nejvýše jednoho roku. Totéž platí pro prodloužení předběžného opatření při porušení ze strany odpůrce.

3) Je-li předběžné opatření podle odstavce 1 nařízeno společně s předběžným opatřením podle § 382b odst. 1, použijí se obdobně ustanovení § 382b odst. 3 a § 382c odst. 4.

4) Soud může výkonem předběžných opatření podle odstavce 1 pověřit bezpečnostní orgány. Použijí se obdobně ustanovení § 382d odst. 4. Jinak jsou předběžná opatření vykonána v souladu s ustanoveními třetího oddílu první části.

Ochrana před zasahováním do soukromého života

§ 382g 1) Právo na nezasahování do soukromého života lze zajistit zejména těmito opatřeními:
1.

zákaz osobního styku a zákaz pronásledování ohrožené osoby,

2.

zákaz písemného, telefonického či jiného kontaktu,

3.

zákaz zdržovat se na jednoznačně vymezených místech,

4.

zákaz předávat a šířit osobní údaje a fotografie ohrožené osoby,

5.

zákaz používat osobní údaje ohrožené osoby k objednávání zboží nebo služeb u třetí strany,

6.

zákaz podněcovat třetí osobu k navázání kontaktu s ohroženou osobou.

2) U předběžných opatření podle odstavce 1 bodů 1 až 6 nemusí být lhůta pro podání opravného prostředku (§ 391 odst. 2) stanovena, jedná-li se o předběžné opatření uložené na dobu nejvýše jednoho roku. Totéž platí pro prodloužení předběžného opatření při porušení ze strany odpůrce.

3) Soud může výkonem předběžných opatření podle odstavce 1 bodů 1 a 3 pověřit bezpečnostní orgány. Použijí se obdobně ustanovení § 382d odst. 4. Jinak jsou předběžná opatření vykonána v souladu s ustanoveními třetího oddílu první části.“

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Ochranná opatření nařizují okresní soudy (Bezirksgerichte). V ojedinělých případech může ochranné opatření nařídit také zemský soud (Landesgericht) jako soud prvního stupně, pokud u něj probíhá hlavní řízení. V rámci odvolacích řízení mohou ochranná opatření nařídit zemské soudy, ale také vrchní zemské soudy (Oberlandesgerichte) nebo Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof) jako soudy odvolací.

Okresní soudy vydávají rovněž osvědčení týkající se ochranných opatření, která nařídily. Pokud ochranné opatření výjimečně nařídí zemský soud, vrchní zemský soud nebo Nejvyšší soud, má tento soud rovněž pravomoc vydat osvědčení. Pravomoc vydat osvědčení týkající se ochranného opatření má tudíž vždy soud, který je nařídil.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Okresní soudy. Podle § 420 odst. 1 exekučního řádu je místně příslušným soudem pro nařízení výkonu zahraničního ochranného opatření v Rakousku a pro rozhodnutí o návrhu na výkon na základě tohoto ochranného opatření okresní soud obecně příslušný pro spory týkající se chráněné osoby (to je určeno podle místa bydliště). Nenachází-li se posledně uvedený soud v Rakousku, je příslušný okresní soud pro Vídeň – Vnitřní Město (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Okresní soudy mají obdobně pravomoc upravovat zahraniční ochranná opatření. I v tomto případě je místní příslušnost založena na obecné příslušnosti pro spory týkající se chráněné osoby (podle místa bydliště), a je-li mimo Rakousko, je příslušný okresní soud pro Vídeň – Vnitřní Město (§ 420 odst. 1 exekučního řádu).

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Podle § 420 odst. 2 exekučního řádu musí být návrhy na odepření uznání nebo výkonu zahraničního ochranného opatření, na něž se nevztahuje žádná lhůta, podány okresnímu soudu, který výkon ochranného opatření nařídil nebo schválil.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Němčina je jediným jazykem, který se přijímá.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.