Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Podle povahy záležitosti, ve které je ochranné opatření požadováno, má pravomoc nařídit ochranné opatření: soud pro rodinné záležitosti, pracovní soud nebo státní zastupitelství, přičemž následné ověření provádí soud pro rodinné záležitosti nebo soud pro mladistvé.

Pravomoc vydat osvědčení má vedoucí kanceláře soudu, který vydal ochranné opatření, nebo případně státní zastupitelství.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Státní zastupitelství v místě, kde je/bude chráněná osoba zapsána v evidenci obyvatel nebo kde má/bude mít obvyklé bydliště.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Státní zastupitelství v místě, kde je/bude chráněná osoba zapsána v evidenci obyvatel nebo kde má/bude mít obvyklé bydliště. Proti úpravě ochranného opatření lze v souladu s čl. 11 odst. 5 podat opravný prostředek u soudu prvního stupně.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soud prvního stupně.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Pro překlady podle čl. 16 odst. 1 je se zřetelem k úředním jazykům místa výkonu v souladu s právními předpisy Belgie přijatelný francouzský, nizozemský a/nebo německý jazyk.

Poslední aktualizace: 10/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.