Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgánem příslušným pro nařízení ochranných opatření je okresní soud v místě trvalého nebo dočasného pobytu poškozené osoby. (§ 7 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Okresní soud, který danou věc projednával, je soudem, který na základě písemné žádosti chráněné osoby vydá osvědčení uvedené v článku 5 nařízení (EU) č. 606/2013. (§ 26 odst. 1 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Osoba využívající ochranné opatření, které bylo nařízeno v jednom členském státě Evropské unie, může městský soud v Sofii požádat o vydání ochranného příkazu. (§ 23 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Za provedení tohoto opatření odpovídají orgány ministerstva vnitra a státní zastupitelství.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Příslušný je městský soud v Sofii.

Soud ověřuje, zda lze opatření provést s prostředky, které jsou dostupné v bulharském právu. Není-li to možné, nařídí soud náhradní ochranné opatření v souladu s bulharským právem. (§ 24 odst. 2 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

O odepření uznání nebo výkonu ochranného opatření rozhoduje městský soud v Sofii na návrh osoby, která představuje nebezpečí. (§ 25 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Bulharsko vyžaduje překlad písemností do bulharštiny.

Poslední aktualizace: 10/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.