Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Podle zákona o ochraně před domácím násilím (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) může být pachateli domácího násilí uložena pokuta a trest odnětí svobody; kromě ochranných opatření stanovených v zákoně o přestupcích (Prekršajni zakon) mohou být pachateli uložena následující ochranná opatření:

1. povinná psychosociální léčba;

2. zákaz přiblížení se k oběti domácího násilí, jejího obtěžování nebo pronásledování;

3. vykázání ze společné domácnosti

4. povinná léčba závislosti na návykových látkách.

Soud může uložit ochranná opatření na žádost osoby vystavené domácímu násilí, policie nebo z moci úřední. Výše uvedená ochranná opatření může soud uložit před zahájením přestupkového řízení na žádost oběti nebo jiného oprávněného žadatele, pokud je přímo ohrožena bezpečnost oběti nebo jejích rodinných příslušníků či člena společné domácnosti.

Podle článku 65 trestního zákoníku (Kazneni zakon) může soud pachateli uložit preventivní opatření: povinnou psychiatrickou léčbu, povinnou léčbu závislosti na návykových látkách, povinnou psychosociální léčbu, zákaz výkonu určitých povinností nebo činností, zákaz řízení motorových vozidel, zákaz přibližování, obtěžování nebo pronásledování, vykázání ze společné domácnosti, zákaz přístupu na internet a dohled po úplném výkonu trestu odnětí svobody.

V souladu s článkem 98 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku) může soud a státní zástupce pachateli násilného trestného činu uložit také opatření předběžného dohledu: zákaz přibližování se ke konkrétní osobě, zákaz navazování nebo udržování kontaktu s konkrétní osobou, zákaz pronásledování nebo obtěžování oběti nebo jiné osoby a/nebo vykázání z obydlí.

V souladu s § 130 odst. 6 zákona o přestupcích mohou policisté na místě vydat předběžné opatření dohledu, kterým pachateli domácího násilí zakážou navštěvovat určité místo nebo prostor, přibližovat se k určité osobě nebo navazovat či udržovat kontakt s určitou osobou. Toto opatření může být uloženo až na 8 dní.

Pravidla pro provádění ochranných opatření, která zakazují pachateli přibližovat se k oběti domácího násilí, obtěžovat ji nebo ji pronásledovat, a vykázání ze společné domácnosti (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky) č. 28/19)

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Ochranná opatření jsou ukládána v souladu s ustanoveními zákona o přestupcích a zákona o ochraně proti domácímu násilí.

Městské soudy, které jsou příslušné k projednávání přestupků, mohou uložit ochranná opatření na žádost osoby vystavené domácímu násilí, policie nebo z moci úřední.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgány, u nichž se lze v Chorvatsku dovolávat ochranného opatření uloženého v jiném členském státě, jsou:

Policejní ředitelství s působností v místě trvalého nebo přechodného pobytu chráněné osoby na území Chorvatské republiky.

Orgány, které jsou v Chorvatsku příslušné k vymáhání takového opatření:

Policejní ředitelství příslušná podle místa trvalého nebo přechodného pobytu chráněné osoby na území Chorvatské republiky v souladu s článkem 3 zákona, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima).

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Městské soudy, které jsou příslušné k projednávání přestupkových věcí, jsou příslušné k provedení úpravy ochranných opatření na základě místa trvalého nebo přechodného pobytu chráněné osoby na území Chorvatské republiky v souladu s článkem 4 zákona, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soudy, kterým se podává návrh na odepření uznání, jsou obecní soudy příslušné k projednávání přestupkových věcí podle místa trvalého nebo přechodného pobytu chráněné osoby na území Chorvatské republiky v souladu s článkem 5 zákona, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Soudy, kterým má být návrh na odepření výkonu ochranného opatření předložen:

To v Chorvatské republice neplatí, protože osoba, která představuje nebezpečí, může rovněž podat návrh na odepření uznání a výkonu ochranného opatření k obecnímu soudu, který je příslušný k projednávání přestupků. Návrh na odepření výkonu ochranného opatření nelze podat jako samostatný opravný prostředek.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Chorvatština, v souladu s článkem 6 zákona, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Poslední aktualizace: 15/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.