Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

V § 32 zákona o soudech č. 14/60 je uvedeno, že každý soud může při výkonu své občanskoprávní pravomoci vydat soudní zákaz (předběžný, trvalý nebo povinný).

Podle § 16 zákona o rodinných soudech č. 23/90 mají rodinné soudy stejné pravomoci.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgánem příslušným pro nařízení ochranných opatření je okresní soud (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v němž má navrhovatel v příslušné době bydliště nebo pobyt.

V případě rodinněprávního sporu je příslušným orgánem rodinný soud (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v němž má v příslušné době bydliště nebo pobyt navrhovatel či odpůrce. Týká-li se spor nezletilé osoby, je příslušný rodinný soud v okrese, v němž dotyčná nezletilá osoba pobývá.

Orgánem příslušným pro vydávání osvědčení je okresní soud nebo rodinný soud, který ochranné opatření nařídil.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgán, u nějž se lze dovolávat ochranného opatření:

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Orgán příslušný pro výkon takovéhoto opatření:

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soud, jemuž je nutno podat návrh na odepření uznání:

Okresní soud nebo rodinný soud, u něhož se dotyčná osoba dovolávala ochranného opatření nařízeného v členském státě původu.

Je-li použitelné, soud, jemuž je nutno podat návrh na odepření výkonu:

Okresní soud nebo rodinný soud, u něhož se dotyčná osoba dovolávala ochranného opatření nařízeného v členském státě původu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Písemnosti je třeba předložit v řečtině. Přípustný je i překlad do angličtiny.

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.