Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

1. PO ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních

1.1. Právní úprava

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí je obsaženo v § 751 – 753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), jehož znění je dostupné zde. Procesní úprava předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí se nachází v § 400 – 414 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních („ZŘS“), který je dostupný zde.

Stane-li se další společné bydlení manželů (i rozvedených) v domě nebo bytě, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet.

Vzhledem ke své povaze a obsahu jakož i podmínkám pro vydání spadá předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013.

1.2 Oprávněné osoby

a)manželé: násilí nemusí směřovat jen vůči němu, ale i vůči jiné osobě žijící s manžely v rodinné domácnosti;

b)rozvedení manželé, kteří žijí ve společné rodinné domácnosti;

c)jiné osoby, pokud žijí s manžely či rozvedenými manžely v rodinné domácnosti, a to ať už násilí směřuje vůči těmto jiným osobám nebo i vůči dalším spolu žijícím osobám.

1.3. Obsah

Odpůrci lze uložit zejména, aby

a) opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval,

b) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam,

c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo

d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

1.4. Trvání

Předběžné opatření trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti. Rozhodnutí se stává vykonatelným svým vydáním, tedy není vázáno na doručení rozhodnutí ani na právní moc rozhodnutí.

Po dobu trvání předběžného opatření je možný opětovný výkon rozhodnutí. Poruší-li povinný po provedení výkonu rozhodnutí podle § 493 ZŘS povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud kdykoliv a bezodkladně na návrh oprávněného provede opětovný výkon rozhodnutí vykázáním povinného ze společného obydlí. V ostatních případech soud postupuje dle § 351 OSŘ a uloží za porušení povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč.

1.5. Prodloužení

Dobu trvání předběžného opatření je jeden měsíc od vykonatelnosti rozhodnutí, je možné prodloužit. Soud tak může učinit jen na návrh.

Podáním návrhu se automaticky prodlužuje doba trvání předběžného opatření až do okamžiku, než soud o návrhu na prodloužení rozhodne.

Celková doba trvání předběžného opatření je šest měsíců od jeho vykonatelnosti.

1.6. Procesní úprava

Příslušný je obecný soud navrhovatele. O tomto návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání. Veřejně přístupný rejstřík předběžných opatření v České republice neexistuje.

1.6.1. Podstatné náležitosti žádosti

Návrh na nařízení předběžného opatření k ochraně proti domácímu násilí musí obsahovat kromě obecných náležitostí také vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.

1.6.2. Soudní poplatek

Od poplatku je osvobozen navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí.

1.7. Porušení

Policie ČR přijímá podněty o porušení předběžného opatření.

2. PO dle občanského soudního řádu

2.1. Právní úprava

Ustanovení § 74 – 77a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), jehož znění je dostupné zde. V případě, že soud návrhu na nařízení předběžného opatření vyhoví, musí vždy navrhovateli uložit povinnost podat ve stanovené lhůtě návrh na zahájení řízení ve věci samé, neboť předběžné opatření představuje pouze dočasnou úpravu poměrů do doby, než budou poměry upraveny konečným rozhodnutím ve věci samé.

2.2. Oprávněné osoby

Účastníkem řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření je vždy navrhovatel a dále ti, kteří by byli účastníky, kdyby šlo o věc samu (§ 74 odst. 2 OSŘ).

2.3. Obsah

Příklady povinností, které soud může předběžným opatřením uložit, jsou uvedeny v § 76 odst. 1 OSŘ. Pro účely vydávání osvědčení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 je relevantní zejména § 76 odst. 1 písm. e), dle kterého může soud v rámci předběžného opatření nařídit, aby účastník něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

2.4. Trvání

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost.

Předběžné opatření zanikne, jestliže

a)      navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení ve věci samé;

b)      nebylo návrhu ve věci samé vyhověno;

c)      bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci;

d)      uplynula určená doba, po kterou mělo trvat.

Délku trvání předběžného opatření může soud prodloužit.

2.5. Procesní úprava

Příslušným k nařízení předběžného opatření je v zásadě soud, který je příslušný k řízení o věci samé. O návrhu na vydání předběžného opatření rozhodne soud bezodkladně a bez jednání, nejpozději do 7 dnů od podání. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání. Veřejně přístupný rejstřík předběžných opatření v České republice neexistuje.

2.5.1. Podstatné náležitosti žádosti

Návrh na nařízení předběžného opatření musí kromě obecných náležitostí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá.

2.5.2.Soudní poplatek

Sazba poplatku za návrh činí 1000 Kč.

2.6.Porušení

Právní jednání, které bylo učiněno tím, pro něhož je výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření závazný, jestliže jím byla porušena povinnost uložená vykonatelným usnesením o nařízení předběžného opatření, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

 • 3. PO dle trestního řádu
 • 3.1. Právní úprava

  Právní úprava předběžných opatření se nachází v § 88b – 88o zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád, dále jen TŘ), který je dostupný zde.

  Vzhledem k povaze a obsahu předběžného opatření lze uvažovat o působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 v případě předběžného opatření podle § 88d TŘ (zákaz styku s určitými osobami) a podle § 88e TŘ (zákaz vstupu do obydlí).

  3.2. Osoby, jimž je poskytována ochrana

  Poškozený, osoba blízká či jiná osoba (například svědek).

  3.3. Obsah

  3.3.1. Zákaz styku s určitými osobami

  Zákaz styku s určitými osobami spočívá v nepřípustnosti jakéhokoli kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo jiných osob, zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jiných obdobných prostředků.

  3.3.2. Zákaz vstupu do obydlí

  Zákaz vstupu do obydlí spočívá v nepřípustnosti vstupu obviněného do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního okolí, a v nepřípustnosti zdržovat se v takovém obydlí.

  3.4. Trvání

  Předběžné opatření trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však do právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí, jímž řízení končí.

  Neplní-li obviněný, u kterého je i nadále dán důvod pro uložení předběžného opatření, podmínky uloženého předběžného opatření, může příslušný orgán činný v trestním řízení rozhodnout o uložení pořádkové pokuty, uložení jiného druhu předběžného opatření, nebo vzetí obviněného do vazby.

  3.5. Procesní úprava

  Právní úprava se nachází v § 88b odst. 2 TŘ. Proti rozhodnutí je možné podat stížnost. Veřejně přístupný rejstřík předběžných opatření v České republice neexistuje.

  3.5.1. Podstatné náležitosti žádosti

  O uložení předběžných opatření v trestním řízení rozhoduje soudce a někdy státní zástupce, viz § 88m TŘ.

  3.5.2. Soudní poplatek

  Návrh na nařízení předběžného opatření nepodléhá soudnímu poplatku.

  3.6. Porušení

  Orgány činné v trestním řízení, zejména Policie ČR, přijímají podněty týkající se porušení předběžného opatření.

  Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

  Okresní soudy

  Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

  Okresní soudy. Místní příslušnost se dle § 513a odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, řídí podle obecného soudu navrhovatele, jinak soudu, v jehož obvodu se nachází místo, kde má být poskytnuta ochrana. Zpravidla tak půjde o okresní soud, kde má navrhovatel bydliště.

  Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

  Okresní soudy. Místní příslušnost se dle § 513a odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, řídí podle obecného soudu navrhovatele, jinak soudu, v jehož obvodu se nachází místo, kde má být poskytnuta ochrana. Zpravidla tak půjde o okresní soud, kde má navrhovatel bydliště.

  Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

  Okresní soudy

  Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

  Český jazyk nebo slovenský jazyk

  Poslední aktualizace: 03/06/2024

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.