V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

V Anglii a Walesu

Vydaná ochranná opatření (tj. opatření nařízená ve Spojeném království, která mají být uznána a vykonána v jiných členských státech EU)

Každý žadatel o vnitrostátní ochranné opatření (nebo jeho příjemce) spadající do oblasti působnosti nařízení (např. osoby uvedené v soudních příkazech podle zákona o ochraně před obtěžováním z roku 1997 (Protection from Harassment Act 1997) nebo v rámci rodiny v příkazech k zajištění ochrany před fyzickým a psychickým domácím násilím a v příkazech k zajištění ochrany před nuceným sňatkem) bude moci v rámci tohoto režimu požádat o osvědčení o ochranném opatření k rozšíření této ochrany na jiný členský stát EU soud, který opatření nařídil. V Anglii a Walesu těmito soudy budou:

 • soud pro rodinné záležitosti
 • soud hrabství (County Court)
 • vrchní soud (High Court) (oddělení pro rodinné záležitosti (Family Division) i oddělení královniny lavice (Queen’s Bench Division))
 • magistrátní soudy (které mohou vydávat příkazy k ochraně před domácím násilím)
 • Soud pro ochranu osob (Court of Protection)

Podrobné údaje o příslušných postupech, které je třeba v souvislosti s těmito opatřeními dodržet, jsou stanoveny v právních předpisech a v platných pravidlech řízení v rodinných věcech (Family Procedure Rules, FPR) a občanském soudním řádu (Civil Procedure Rules, CPR), což je v současnosti nová část 38 FPR (praktický pokyn k FPR č. 38A) a nový oddíl VI části 74 CPR.

Pomoc při podání žádosti je k dispozici prostřednictvím kteréhokoli z těchto soudů. K dispozici je rovněž leták, který bude dostupný prostřednictvím internetové stránky Soudní služby (HMCTS).

Pokud jsou splněny podmínky, vydá soud osvědčení v předepsané formě (společné v celé EU). Toto osvědčení je vydáno chráněné osobě / žadateli. Chráněná osoba může rovněž soud požádat, aby jí poskytl přeložené osvědčení.

Soud informuje „osobu, která představuje nebezpečí“, o vydání osvědčení (použitelného kdekoli v EU). Proti vydání osvědčení se nelze odvolat, je však možné podat žádost o opravu nebo zrušení osvědčení.

Osvědčení znamená, že chráněná osoba má ochranné opatření uznáno automaticky a v případě potřeby je toto opatření vykonatelné v kterémkoli jiném členském státě (kromě Dánska, které není nařízením vázáno).

Uznání a výkon přijatého ochranného opatření (ve Spojeném království z jiného členského státu)

Ochranné opatření vydané v jiném členském státě je uznáno automaticky, aniž by se vyžadovalo zvláštní řízení, a je vykonatelné bez prohlášení vykonatelnosti. Není nutné je předkládat soudu za účelem uznání.

Jestliže chráněná osoba požaduje „úpravu skutkových prvků“ (např. novou adresu atd.) svého ochranného opatření a/nebo požaduje výkon opatření, pokud došlo k údajnému porušení, může se obrátit na jeden z těchto soudů v Anglii a ve Walesu:

 • soud pro rodinné záležitosti,
 • soud hrabství,
 • vrchní soud (oddělení pro rodinné záležitosti).

Tyto soudy mohou opatření příslušným způsobem upravit (je-li o to požádáno). Osoba, která představuje nebezpečí, je o informována o provedených úpravách (a o sankcích za porušení).

Tyto soudy mohou vymáhat ochranné opatření uložením kterékoli občanskoprávní sankce, kterou mohou uplatnit při výkonu vnitrostátních ochranných opatření, jako jsou příkazy k ochraně před domácím násilím nebo příkazy podle zákona o ochraně před obtěžováním z roku 1997.

„Osoba, která představuje nebezpečí“, může jeden z těchto soudů požádat o odmítnutí uznat nebo vykonat přijaté ochranné opatření, soud tak však učiní pouze v případě konkrétních a omezených důvodů; opatření by bylo zjevně v rozporu s veřejným pořádkem nebo by bylo neslučitelné s vnitrostátním rozhodnutím.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

V Anglii a Walesu

 • soud pro rodinné záležitosti
 • soud hrabství (County Court)
 • vrchní soud (High Court) (oddělení pro rodinné záležitosti (Family Division) i oddělení královniny lavice (Queen’s Bench Division))
 • magistrátní soudy
 • Soud pro ochranu osob (Court of Protection)

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

V Anglii a Walesu

 • soud pro rodinné záležitosti,
 • soud hrabství,
 • vrchní soud (oddělení pro rodinné záležitosti).

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

V Anglii a Walesu

 • soud pro rodinné záležitosti,
 • soud hrabství,
 • vrchní soud (oddělení pro rodinné záležitosti).

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

V Anglii a Walesu

 • soud hrabství,
 • soud pro rodinné záležitosti,
 • vrchní soud (oddělení pro rodinné záležitosti).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Angličtina ve všech jurisdikcích ve Spojeném království

Poslední aktualizace: 06/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.