Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

V občanských věcech může od zavedení zákona č. 2010-769 ze dne 9. července 2010, ve znění zákona č. 2014-873 o skutečné rovnosti žen a mužů, ochranný příkaz (ordonnance de protection) vydat soud pro rodinné záležitosti (juge aux affaires familiales). Toto opatření je upraveno následujícími předpisy:

Ochranný příkaz se vydává v těchto případech:

 • v případech násilí partnerském svazku,
 • v případech násilí ze strany bývalého manžela, partnera nebo druha,
 • v případě dospělé osoby ohrožené nuceným sňatkem.

Násilí musí být důsledkem ohrožení jednoho z dvojice a/nebo jejich dětí. Soud vydá ochranný příkaz, pokud se domnívá, že existují závažné důvody pro domněnku, že je pravděpodobné, že došlo k údajným násilným činům a že oběť je v nebezpečí.

Soud pro rodinné záležitosti může vydat ochranný příkaz nezávisle na rozvodovém řízení, a aniž by bylo nutné probíhající trestní řízení.

Soud může nařídit tato opatření:

 • zákaz, aby se určité, konkrétně určené osoby setkávaly a navazovaly kontakt s obětí,
 • zákaz vlastnit nebo nosit zbraň,
 • v případě sezdaných dvojic: povolení, aby manželé žili odděleně, s upřesněním, který z manželů bude nadále užívat společnou domácnost,
 • v případě osob v nesezdaném soužití nebo registrovaném partnerství: přidělení společné domácnosti oběti, kromě zvláštních případů,
 • organizace výkonu rodičovské zodpovědnosti a stanovení příspěvku na výživné na děti a přispění k výchově dětí, příspěvku na náklady manželského soužití nebo jiné hmotné pomoci pro osoby v registrovaném partnerství,
 • povolení, aby oběť tajila své bydliště nebo pobyt, a stanovení adresy jejího právního zástupce nebo státního zástupce jako adresy pro doručování,
 • povolení, aby oběť tajila své bydliště nebo pobyt, a stanovení adresy oprávněné právnické osoby jako adresy pro potřeby každodenního života,
 • předběžné schválení právní pomoci pro oběť.

Tato opatření (zejména zákaz setkání nebo kontaktů s určitými osobami) mají především preventivní povahu. Mohou proto spadat do oblasti působnosti nařízení č. 606/2013.

Tato opatření jsou dočasná: lze je nařídit na dobu nejvýše šesti měsíců. Lze je prodloužit, pokud je před uplynutím této lhůty podán návrh na rozvod manželství či rozluku nebo návrh týkající se výkonu rodičovské zodpovědnosti.

Řízení:

Průměrná délka řízení je 33 dnů.

Postoupení věci soudu: Navrhovatel může podat žalobu soudu pro rodinné záležitosti předložením návrhu nebo zasláním obsílky (assignation). V naléhavých případech může navrhovatel požádat o předběžné opatření. Obsílka musí být doručena žalovanému a úřadu státního zástupce.

Předvolání stran: Soud pro rodinné záležitosti předvolá strany k soudnímu jednání jakýmikoli vhodnými prostředky.

Jednání: Řízení je ústní. Soudy mohou předložit své záležitosti samy, může jim však být nápomocen nebo je zastupovat právní zástupce.

Oznámení: Ochranný příkaz je doručen (soudním vykonavatelem (huissier de justice)), ledaže soud rozhodne, že by jej měl doručit soudní tajemník doporučeným dopisem s dodejkou nebo administrativními kanály, existuje-li bezprostřední a vážné ohrožení bezpečnosti osoby, jíž se ochranný příkaz týká, nebo pokud neexistují jiné způsoby doručení.

Soud sdělí rozhodnutí také státnímu zástupci, aby bylo zajištěno sledování nařízených opatření. Státní zástupce předá rozhodnutí pro informaci příslušným policejním nebo četnickým útvarům. Je-li během řízení zjištěno ohrožení dítěte, postoupí soud věc po projednání příslušnému útvaru státního zástupce (odboru pro nezletilé).

Rejstřík: Neexistuje zvláštní rejstřík opatření nařízených v souvislosti s ochrannými příkazy. Pokud však soud vydá usnesení zakazující přemístění dítěte z francouzského území bez souhlasu obou rodičů, musí být toto usnesení zaregistrováno v databázi hledaných osob.

Opravný prostředek: Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek do patnácti dnů od doručení. Žalovaný může rovněž podat návrh na zrušení nebo změnu ochranného příkazu nebo na dočasné zproštění některých povinností.

Výkon ochranného příkazu:

Opatření nařízená v souvislosti s ochranným příkazem jsou vykonatelná, tj. mohou být uplatněna ihned po doručení rozhodnutí (i když se žalovaný odvolá), v případě potřeby s pomocí donucovacích orgánů.

Při porušení jednoho či více opatření nařízených soudem pro rodinné záležitosti může chráněná osoba věc postoupit policii nebo četnictvu.

Nedodržení dotyčných opatření představuje podle článku 227-4-2 trestního zákoníku trestný čin. Za tento trestný čin lze uložit trest odnětí svobody v délce dvou let a pokutu ve výši 15 000 EUR.

Vykonávají-li rodiče rodičovskou zodpovědnost společně, musí soud, který povolil utajení adresy oběti, stanovit také opatření k zajištění styku osoby, která představuje nebezpečí, s dítětem prostřednictvím třetí osoby nebo s využitím určitého místa setkání, jakož i hrazení výživného prostřednictvím bankovního převodu.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Soud pro rodinné záležitosti nařizuje veškerá ochranná opatření a vydává osvědčení stanovená v článku 5.

Místně příslušným soudem pro rodinné záležitosti je:

 • soud v místě bydliště rodiny,
 • žijí-li rodiče odděleně, soud v místě bydliště rodiče, u něhož mají nezletilé děti obvyklý pobyt, v případě společného výkonu rodičovské odpovědnosti, nebo soud v místě bydliště rodiče, který vykonává rodičovskou odpovědnost sám,
 • v ostatních případech soud v místě, kde žije osoba, která nezahájila soudní řízení.

Návrh na vydání osvědčení je nutno podat ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat přesný údaj o podpůrných dokladech. Nevyžaduje se právní zastoupení. Odmítnutí vydat osvědčení lze napadnout u předsedy krajského soudu (tribunal de grande instance), neboť opravný prostředek nemusí být podán prostřednictvím právního zástupce.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Orgány, u nichž je třeba se dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat, jsou policie a četnictvo.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

V případě potřeby upraví zahraniční ochranná opatření předseda krajského soudu nebo jeho zástupce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních. Návrh se podává prostřednictvím obsílky; je-li věc neodkladná, může soud projednávající návrhy na předběžná opatření povolit předvolání k soudnímu jednání ve stanovené době, a to i během svátků nebo dní, jež obvykle nejsou pracovní. Nevyžaduje se právní zastoupení.

Co se týká místní příslušnosti, použijí se pravidla stanovená v judikatuře, která upřednostňují požadavky řádného výkonu spravedlnosti. Návrhy proto může přijímat předseda krajského soudu v místě, kde chráněná osoba hodlá pobývat či bydlet.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Návrh na odepření uznání nebo výkonu je nutno podat předsedovi krajského soudu projednávajícího návrhy na předběžná opatření (s přihlédnutím k povaze případu může být věc předána soudu pro rodinné záležitosti).

Návrh se podává prostřednictvím obsílky; je-li věc neodkladná, může soud projednávající návrhy na předběžná opatření povolit předvolání k soudnímu jednání ve stanovené době, a to i během svátků nebo dní, jež obvykle nejsou pracovní. Nevyžaduje se právní zastoupení.

Co se týká místní příslušnosti, použijí se pravidla odvozená z judikatury, která upřednostňují požadavky řádného výkonu spravedlnosti. Bude proto možné podávat návrhy předsedovi krajského soudu v místě, kde chráněná osoba hodlá pobývat či bydlet.

Poslední aktualizace: 28/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.