V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Na Gibraltaru

Vydaná ochranná opatření (tj. opatření nařízená ve Spojeném království, která mají být uznána a vykonána v jiných členských státech EU)

Každý žadatel o vnitrostátní ochranné opatření (nebo jeho příjemce) spadající do oblasti působnosti nařízení může v rámci tohoto režimu požádat o osvědčení o ochranném opatření k rozšíření této ochrany na jiný členský stát EU soud, který opatření nařídil.

Na Gibraltaru bude osvědčení EU k dispozici u Nejvyššího soudu Gribraltaru (Supreme Court of Gibraltar) podle platných právních předpisů; v občanskoprávním řízení i v řízení v rodinných věcech se použijí předpisy o uznávání ochranných opatření z roku 2015 (Recognition of Protection Measures Regulations 2015) a občanský soudní řád. Jsou-li splněny podmínky, vydá Nejvyšší soud Gibraltaru chráněné osobě předepsané osvědčení ve společném formátu EU a vyrozumí „osobu, která představuje nebezpečí“.

Pokud jsou splněny podmínky, vydá soud osvědčení v předepsané formě (společné v celé EU). Toto osvědčení je vydáno chráněné osobě / žadateli. Chráněná osoba může rovněž soud požádat, aby jí poskytl přeložené osvědčení.

Soud informuje „osobu, která představuje nebezpečí“, o vydání osvědčení (použitelného kdekoli v EU). Proti vydání osvědčení se nelze odvolat, je však možné podat žádost o opravu nebo zrušení osvědčení.

Osvědčení znamená, že chráněná osoba má ochranné opatření uznáno automaticky a v případě potřeby je toto opatření vykonatelné v kterémkoli jiném členském státě (kromě Dánska, které není nařízením vázáno).

Uznání a výkon přijatého ochranného opatření (ve Spojeném království z jiného členského státu)

Ochranné opatření vydané v jiném členském státě je uznáno automaticky, aniž by se vyžadovalo zvláštní řízení, a je vykonatelné bez prohlášení vykonatelnosti. Není nutné je předkládat soudu za účelem uznání.

Na Gibraltaru má ochranný příkaz EU stejnou platnost a účinnost jako příkaz Nejvyššího soudu; je uznán automaticky a je přímo vykonatelný. Pokud je Nejvyššímu soudu podána žádost o úpravu ochranného příkazu EU, může Nejvyšší soud opatření odpovídajícím způsobem upravit a o změnách informuje „osobu, která představuje nebezpečí“.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Na Gibraltaru

  • Nejvyšší soud

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Na Gibraltaru

  • Nejvyšší soud

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Na Gibraltaru

  • Nejvyšší soud

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Na Gibraltaru

  • Nejvyšší soud
Poslední aktualizace: 13/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.