Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lotyšsko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Pravidla a postupy týkající se ochranných opatření v občanských věcech upravuje občanský soudní řád.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgány, které mají v Lotyšsku pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení, jsou okresní (nebo městské) soudy (čl. 5411odst. 45 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgány, které mají pravomoc vykonat ochranné opatření nařízené v jiném členském státě, jsou okresní (nebo městské) soudy místa, kde má být rozhodnutí vykonáno, nebo místa nahlášeného bydliště žalovaného, nebo pokud neexistuje, místo skutečného pobytu nebo sídla žalovaného (čl. 6513odst. 1 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Orgány, které mají pravomoc upravit ochranná opatření, jsou rovněž okresní (nebo městské) soudy s pravomocí tato ochranná opatření vykonat (čl. 6515odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Jedná se o okresní (nebo městské) soudy, v jejichž jurisdikci se má vykonat ochranné opatření nařízené rozhodnutím zahraničního soudu (čl. 6443 odst. 43 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Přepis nebo překlad požadovaný podle tohoto nařízení se vyhotovuje do úředního jazyka Lotyšské republiky, kterým je lotyština.

Poslední aktualizace: 25/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.