Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

V Litvě nařizují ochranná opatření spadající do oblasti působnosti nařízení soudy. Osvědčení podle článku 5 nařízení vydává soud, který ochranné opatření nařídil.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

V Litvě jsou pro výkon ochranných opatření spadajících do oblasti působnosti nařízení příslušní soudní vykonavatelé. Je-li soudním vykonavatelům bráněno ve výkonu ochranných opatření spadajících do oblasti působnosti nařízení, mají obecné právo požádat o odstranění těchto překážek policii.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Ochranná opatření spadající do oblasti působnosti nařízení upravují v souladu s čl. 11 odst. 1 soudní vykonavatelé, kteří dané ochranné opatření vykonávají.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Návrhy na odepření uznání nebo případně výkonu ochranného opatření je nutno podat litevskému odvolacímu soudu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Opisy nebo překlady vyžadované podle nařízení za účelem komunikace s příslušnými litevskými orgány musí být vyhotoveny v úředním jazyce Litevské republiky, tj. litevštině.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.