Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgány, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření:

státní zástupce (Procureur d’Etat), podle pozměněného zákona o domácím násilí ze dne 8. září 2003, a předseda okresního soudu (Tribunal d’Arrondissement), podle článků 1017-1 až 1017-12 nového občanského soudního řádu.

Orgány, které mají pravomoc vydávat osvědčení:

státní zástupce (Procureur d’Etat), podle pozměněného zákona o domácím násilí ze dne 8. září 2003, a předseda okresního soudu (Tribunal d’Arrondissement), podle článků 1017-1 až 1017-12 nového občanského soudního řádu.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgány, u nichž je třeba se dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě:

státní zástupce a (v případě penále) předseda okresního soudu

Orgány, které mají pravomoc opatření vykonat:

státní zástupce a (v případě penále) předseda okresního soudu

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Orgány, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1:

předseda okresního soudu v rámci řízení o předběžném opatření (en matière de référé)

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Návrh na odepření uznání je třeba podat v souladu s článkem 13 předsedovi okresního soudu v rámci řízení o předběžném opatření (en matière de référé).

Návrh na odepření výkonu je třeba podat v souladu s článkem 13 předsedovi okresního soudu v rámci řízení o předběžném opatření (en matière de référé).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Lucembursko akceptuje francouzštinu a němčinu.

Poslední aktualizace: 14/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.