Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Oběti, které chtějí získat v Nizozemsku ochranné opatření, musí zahájit občanskoprávní řízení (řízení o předběžném opatření (kort geding)). To je třeba učinit prostřednictvím právního zástupce, který poskytne informace o příslušném postupu a o vedení řízení jménem oběti.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Soudy příslušné pro nařízení ochranného opatření: soudy PDF (167 Kb) nl

Bylo-li ochranné opatření nařízeno na základě zákona o předběžných soudních zákazech (Wet tijdelijk huisverbod):
starosta obce, kde má předběžný soudní zákaz platit.

Stejný orgán, který ochranné opatření nařídil, je oprávněn vydat také osvědčení.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

•             Soudní vykonavatel (deurwaarder)

•             V případě ochranného opatření uloženého na základě zákona o předběžných soudních zákazech: policie.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (soudce okresního soudu v Haagu pověřený rozhodovat o předběžných opatřeních)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag (okresní soud v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Nizozemština.

Poslední aktualizace: 06/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.