Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

V portugalském právním řádu mají ochranná opatření v zásadě trestní povahu a jsou stanovena v trestním zákoníku, trestním řádu a zákonu č. 112/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví právní rámec pro předcházení domácímu násilí, ochranu jeho obětí a pomoc obětem.

V oblasti občanského práva lze však uložit ochranná opatření prostřednictvím obecné ochrany osobnosti. V čl. 70 odst. 2 občanského zákoníku je stanoveno: „Bez ohledu na případnou občanskoprávní odpovědnost může ohrožená nebo poškozená osoba požádat o vydání soudních příkazů odpovídajících okolnostem, aby se zabránilo uskutečnění vyhrůžek či zmírnily účinky již spáchaného trestného činu.“

Občanské procesní právo proto umožňuje přijetí zvláštních soudních příkazů, které mají zabránit protiprávnímu a přímému ohrožení fyzické nebo mravní osobnosti určitého člověka nebo zmírnit či ukončit účinky již spáchaného trestného činu (článek 878 občanského soudního řádu).

Články 879 a 880 občanského soudního řádu upravují určité procesní aspekty tohoto typu řízení. Stručně řečeno, podle občanského procesního práva soud v případě, je-li vyhověno žádosti o takovéto soudní příkazy, stanoví konkrétní podmínky chování, jež se vztahují na žalovaného, a případně lhůtu pro splnění, jakož i závazný finanční postih za každý den prodlení nebo za každé porušení, podle toho, co je v daném případě vhodnější.

Existují rovněž ustanovení o vydání předběžného rozhodnutí, proti němuž se nelze odvolat a které může být následně pozměněno nebo potvrzeno ve vlastním řízení, a to v případech, kdy z hodnocení důkazů předložených osobou žádající o vydání soudního příkazu vyplývá možnost bezprostřední a nenapravitelné újmy na fyzické nebo mravní osobnosti, a pokud:

a) soud nemůže dospět s jistotou k závěru ohledně existence, rozsahu či závažnosti hrozby či spáchaného trestného činu nebo;

b) vydání soudních příkazů je nezbytné z důvodu zvláštní naléhavosti, aniž by byla vyslechnuta protistrana.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Portugalskými orgány, u nichž je třeba se dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě, jsou: sekce s obecnou příslušností (Juízo de Competência Genérica) nebo místní sekce pro občanské věci (Juízo local cível) příslušného okresního soudu (Tribunal Judicial de Comarca). Tyto orgány mají rovněž pravomoc dotčené opatření vykonat.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Portugalskými orgány, u nichž je třeba se dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat, jsou: sekce s obecnou příslušností (Juízo de Competência Genérica) nebo místní sekce pro občanské věci (Juízo local cível) příslušného soudu.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Portugalskými orgány, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1, jsou: sekce s obecnou příslušností nebo místní sekce pro občanské věci příslušného okresního soudu.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soudy, u nichž se podávají v souladu s článkem 13 návrhy na odepření uznání a případně výkonu, jsou: sekce s obecnou příslušností nebo místní sekce pro občanské věci příslušného okresního soudu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Jazykem, v němž jsou přijímány překlady uvedené v čl. 16 odst. 1, je portugalština.

Poslední aktualizace: 21/02/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.