Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

V portugalském právním řádu mají ochranná opatření v zásadě trestní povahu a jsou stanovena v trestním zákoníku, trestním řádu a zákonu č. 112/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví právní rámec pro předcházení domácímu násilí, ochranu jeho obětí a pomoc obětem.

V oblasti občanského práva lze však uložit ochranná opatření prostřednictvím obecné ochrany osobnosti. V čl. 70 odst. 2 občanského zákoníku je stanoveno: „Bez ohledu na případnou občanskoprávní odpovědnost může ohrožená nebo poškozená osoba požádat o vydání soudních příkazů odpovídajících okolnostem, aby se zabránilo uskutečnění vyhrůžek či zmírnily účinky již spáchaného trestného činu.“

Občanské procesní právo proto umožňuje přijetí zvláštních soudních příkazů, které mají zabránit protiprávnímu a přímému ohrožení fyzické nebo mravní osobnosti určitého člověka nebo zmírnit či ukončit účinky již spáchaného trestného činu (článek 878 občanského soudního řádu).

Články 879 a 880 občanského soudního řádu upravují určité procesní aspekty tohoto typu řízení. Stručně řečeno, podle občanského procesního práva soud v případě, je-li vyhověno žádosti o takovéto soudní příkazy, stanoví konkrétní podmínky chování, jež se vztahují na žalovaného, a případně lhůtu pro splnění, jakož i závazný finanční postih za každý den prodlení nebo za každé porušení, podle toho, co je v daném případě vhodnější.

Existují rovněž ustanovení o vydání předběžného rozhodnutí, proti němuž se nelze odvolat a které může být následně pozměněno nebo potvrzeno ve vlastním řízení, a to v případech, kdy z hodnocení důkazů předložených osobou žádající o vydání soudního příkazu vyplývá možnost bezprostřední a nenapravitelné újmy na fyzické nebo mravní osobnosti, a pokud:

a) soud nemůže dospět s jistotou k závěru ohledně existence, rozsahu či závažnosti hrozby či spáchaného trestného činu nebo;

b) vydání soudních příkazů je nezbytné z důvodu zvláštní naléhavosti, aniž by byla vyslechnuta protistrana.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Nepoužije se.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Portugalskými orgány, u nichž je třeba se dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat, jsou: sekce s obecnou příslušností (Juízo de Competência Genérica) nebo místní sekce pro občanské věci (Juízo local cível) příslušného soudu.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Portugalskými orgány, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1, jsou: sekce s obecnou příslušností nebo místní sekce pro občanské věci příslušného okresního soudu.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soudy, u nichž se podávají v souladu s článkem 13 návrhy na odepření uznání a případně výkonu, jsou: sekce s obecnou příslušností nebo místní sekce pro občanské věci příslušného okresního soudu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Jazykem, v němž jsou přijímány překlady uvedené v čl. 16 odst. 1, je portugalština.

Poslední aktualizace: 10/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.