Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Zákon č. 217/2003 o předcházení domácímu násilí a boji proti němu, ve znění pozdějších předpisů

Předběžný ochranný příkaz

Předběžné ochranné příkazy vydávají policisté, kteří se domnívají, že existuje bezprostřední riziko ohrožení života, tělesné integrity nebo svobody člověka v důsledku aktu domácího násilí. Za účelem prověření stížností, zjištění pravdy a nalezení řešení jsou policisté oprávněni získávat důkazy.

Příkaz obsahuje podrobnosti týkající se data, času a místa vydání; příjmení, jméno, pracovní zařazení a policejní jednotku, ke které policista vydávající předběžný ochranný příkaz náleží; informace, které jednoznačně označují totožnost pachatele a oběti; popis faktických důvodů pro vydání předběžného ochranného příkazu a uvedení důkazů; právní základ; datum a čas, kdy ochranná opatření vstoupila v platnost a kdy byla ukončena; právo napadnout příkaz, lhůta pro výkon tohoto práva a soud, u kterého lze opravný prostředek podat.

Ochranný příkaz je podepsán policistou, který ho vydal.

Předběžný ochranný příkaz stanoví ochranná opatření, jejichž cílem je snížit bezprostřední zjištěné riziko: dočasné vystěhování pachatele; opětovné usazení oběti ve společné domácnosti; povinnost pachatele udržovat určitou minimální vzdálenost od oběti; povinnost pachatele trvale nosit elektronický sledovací přívěsek; povinnost pachatele odevzdat veškeré zbraně policii.

Povinnosti a zákazy uložené pachateli předběžným ochranným příkazem nabývají účinnosti okamžitě po jeho vydání, bez předchozího předvolání nebo lhůty. O ochranném příkazu je informován pachatel i oběť. Policejní útvar, jehož je vydávající policista příslušníkem, předloží příkaz státnímu zastupitelství v obvodu místně příslušného soudu, v jehož oblasti působnosti byl příkaz vydán. Státní zástupce působící u příslušného státního zastupitelství rozhodne o tom, zda je potřeba zachovat ochranná opatření nařízená policejním orgánem.

Příkaz lze u příslušného soudu napadnout.

Ochranný příkaz

Osoba, jejíž život, tělesná nebo duševní integrita nebo svoboda jsou ohroženy násilným činem, může požádat soud o vydání ochranného příkazu, kterým se předběžně nařídí: dočasné vystěhování pachatele; opětovné usazení oběti ve společné domácnosti; omezení užívacího práva pachatele pouze na část obydlí; umístění/ubytování oběti v centru pomoci; povinnost pachatele udržovat určitou minimální vzdálenost od oběti; pachateli zákaz navštěvovat určité lokality nebo určené oblasti; pachateli povinnost nosit elektronický sledovací přívěsek; zákaz jakéhokoli kontaktu s obětí; pachateli povinnost odevzdat veškeré zbraně policii; opatření upravující péči o nezletilé děti a jejich pobyt.

Dobu trvání opatření určí soudce, nesmí však překročit šest měsíců ode dne vydání příkazu. Rozhodování o návrzích na vydání ochranného příkazu spadá do pravomoci soudu, v jehož oblasti působnosti má oběť bydliště nebo v jehož oblasti působnosti pobývá.

Návrh musí být podán na standardním formuláři Word (31 Kb) ro a je osvobozen od soudního kolkového poplatku.

Ochranný příkaz je vykonatelný. Rozhodnutí je vykonáno bez předchozího předvolání nebo lhůty. Dodržování ochranného příkazu je povinné také pro chráněnou osobu.

V tentýž den, kdy je příkaz vynesen, je jeho kopie zaslána útvarům rumunské policie, v jejichž oblasti působnosti se nachází bydliště oběti a pachatele. Příkaz je neprodleně vykonán policií nebo pod jejím dohledem.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Podle článku 28 zákona č. 217/2003 o předcházení domácímu násilí a boji proti němu, ve znění pozdějších předpisů, policisté, kteří při výkonu služby zjišťují, zda hrozí bezprostřední riziko ohrožení života, tělesné integrity nebo svobody člověka v důsledku aktu domácího násilí, mohou za účelem snížení tohoto rizika vydat předběžný ochranný příkaz.

Orgány, které jsou příslušné k vydávání ochranných příkazů, jsou okresní soudy místně příslušné dle bydliště nebo pobytu obětí v souladu s článkem 40 zákona č. 217/2003 o předcházení domácímu násilí a boji proti němu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle článku 3 článku I/5 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k EU, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů, rozhodují soudy o žádostech o vydání osvědčení na neveřejném zasedání bez předvolání stran.

Proti rozhodnutí o vyhovění návrhu na vydání se nelze odvolat. Proti rozhodnutí o nevyhovění návrhu se lze odvolat pouze do pěti dnů od jeho oznámení.

Osvědčení se vydává chráněné osobě a jeho kopie se zasílá osobě představující hrozbu, která je informována o tom, že takto vydané ochranné opatření je uznáváno a je vykonatelné ve všech členských státech Evropské unie.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Podle článku 32 a čl. 46 odst. 2 zákona č. 217/2003 o předcházení domácímu násilí a boji proti němu, ve znění pozdějších předpisů, je předběžný ochranný příkaz nebo ochranný příkaz neprodleně vykonán policií nebo případně pod jejím dohledem.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Podle článku 8 článku I/5 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k EU, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů, mají rumunské soudy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 606/2013, pravomoc upravit skutkové prvky ochranných opatření za účelem výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státě Evropské unie, kterým se ukládají ochranná opatření, která rumunské právo nezná nebo která se liší od opatření ukládaných podle rumunského práva, tak, aby tato ochranná opatření byla v Rumunsku vykonatelná v souladu s rumunským právem, a nařídit opatření, která mají rovnocenné účinky a sledují podobné cíle a zájmy. V případě opatření stanoveného rozsudkem vydaným soudem v členském státě původu nesmí mít opatření přijaté rumunským soudem účinky přesahující účinky stanovené právními předpisy členského státu původu.

Úprava se provádí z moci úřední nebo na žádost dotčené osoby v průběhu procesu rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na odepření uznání či výkonu rozhodnutí, nebo v původním řízení.

Příslušným soudem je okresní soud.

Pokud soud shledá, že je úprava nezbytná, nařídí předvolání účastníků řízení. Přítomnost státního zástupce je povinná.

Proti rozhodnutí, kterým soud upravil rozsudek vydaný v jiném členském státě, lze podat odvolání do deseti dnů od oznámení. Proti rozsudku vydanému v odvolacím řízení se nelze odvolat.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Podle článku 1 článku I/5 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k EU, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů, spadají návrhy na odepření uznání a návrhy na odepření výkonu rozhodnutí v Rumunsku, které obsahují ochranná opatření vydaná v jiném členském státě Evropské unie v souladu s nařízením (EU) č. 606/2013 do oblasti působnosti okresních soudů.

Poslední aktualizace: 16/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.