Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Předběžný ochranný příkaz

Předběžný ochranný příkaz vydává policista, který na základě posouzení skutkového stavu stanoví existenci rizika. Pokud jsou splněny příslušné podmínky, policista předběžný ochranný příkaz vydá. Nejsou-li podmínky splněny, jsou příslušní policisté povinni informovat oběti o možnosti podat návrh na vydání ochranného příkazu. Vydání ochranného příkazu nevylučuje přijetí preventivního opatření podle trestního zákoníku.

Za účelem prověření stížností jsou policisté oprávněni získávat důkazy a vstupovat do obydlí bez souhlasu dotčené osoby. Policisté mohou za účelem vstupu do nemovitosti použít sílu a vybavení vhodným a přiměřeným způsobem.

Náležitosti předběžného ochranného příkazu jsou následující: datum, čas a místo vydání; jméno (jména), příjmení, pověření a policejní jednotka; totožnost pachatele; totožnost oběti; skutkové okolnosti situace a důkazy; právní základ pro vydání příkazu; datum a čas kdy uplatňování opatření započalo a kdy bylo skončeno; právo napadnout příkaz, lhůta pro výkon tohoto práva a soud, u kterého lze odvolání podat.

Předběžný ochranný příkaz stanoví na dobu pěti dnů jedno nebo více z následujících dostupných ochranných opatření (povinností nebo zákazů), jejichž cílem je snížit zjištěné riziko; vystěhování pachatele; bezpečný návrat oběti; povinnost pachatele udržovat určitou minimální vzdálenost od oběti; povinnost pachatele nosit elektronický sledovací přívěsek; odevzdání všech zbraní.

Povinnosti a zákazy uložené pachateli předběžným ochranným příkazem nabývají účinnosti okamžitě po jeho vydání, bez předchozího upozornění nebo lhůty. Pětidenní lhůta se počítá podle hodin a počíná běžet okamžikem vydání příkazu.

Kopie nebo duplikát příkazu bude předán pachateli a oběti a musí jimi být ihned podepsán v místě vydání.

Do 24 hodin od jeho vydání předá policejní útvar, jehož je vydávající policista příslušníkem, příkaz státnímu zastupitelství v obvodu místně příslušného soudu, v jehož oblasti působnosti byl příkaz vydán.

Předběžný ochranný příkaz bude zaslán příslušnému státnímu zastupitelství. Státní zástupce rozhodne o tom, zda je potřeba zachovat opatření, přičemž v případě, že ano, tuto potřebu potvrdí do 48 hodin od vydání příkazu. Pokud se ukáže, že je zachování těchto opatření zbytečné, může státní zástupce nařídit jejich ukončení a informovat o tom předkládající policejní útvar, který poté zajistí informování dotčených osob. Poté, co potvrdí, že je třeba opatření zachovat, předloží státní zástupce předběžný příkaz spolu se žádostí o vydání příkazu místně příslušnému soudu, v jehož oblasti působnosti byl předběžný příkaz vydán. Byl-li předběžný příkaz předložen soudu, prodlužuje se doba trvání uloženého opatření o dobu potřebnou k vydání příkazu soudem.

Proti příkazu lze podat odvolání u příslušného soudu do 48 hodin od jeho oznámení. Zúčastněné strany budou předvolány k jednání o odvolání. Odvolání bude projednáno přednostně - nejpozději však do uplynutí doby platnosti předběžného ochranného příkazu - na neveřejném zasedání, přičemž bude předvolán vydávající orgán. Účast státního zástupce je povinná. Rozhodnutí o odvolání je konečné.

Ochranný příkaz

Za účelem odstranění nebezpečí může oběť požádat soud o vydání ochranného příkazu, kterým je možné stanovit: vykázání pachatele z obydlí; aby se oběť mohla bezpečně vrátit do obydlí; omezení užívacího práva pachatele pouze na část obydlí; umístění/ubytování oběti v centru pomoci; pachateli povinnost udržovat určitou minimální vzdálenost od oběti; pachateli zákaz navštěvovat určité lokality nebo určené oblasti; pachateli povinnost trvale nosit elektronický sledovací přívěsek; zákaz jakéhokoli kontaktu s obětí; pachateli povinnost odevzdat veškeré zbraně policii; opatření upravující péči o nezletilé děti a jejich pobyt.

Soud může nařídit pachateli, aby využil psychologické poradenství/podstoupil psychoterapii nebo se zapojil do programu pomoci, a může doporučit/požádat o přijetí pachatele do specializovaného zařízení.

Soud může za účelem sledování dodržování ochranného příkazu a zabránění jeho porušení ze strany pachatele nařídit přijetí těchto opatření: pravidelné hlášení na policejní stanici odpovědné za dohled nad dodržováním příkazu; oznámení nové adresy v případě vystěhování; pravidelné a/nebo neohlášené kontroly místa pobytu pachatele.

Výrok rozhodnutí stanoví, že nedodržení některého z opatření je trestným činem.

Dobu trvání opatření stanovených v ochranném příkazu určí soudce, nesmí však překročit šest měsíců ode dne vydání příkazu.

Rozhodování o návrzích na vydání ochranného příkazu spadá do pravomoci soudu, v jehož oblasti působnosti má oběť bydliště nebo v jehož oblasti působnosti pobývá. Návrh na vydání ochranného příkazu může oběť podat osobně nebo prostřednictvím právního zástupce, nebo jej jménem oběti může podat také státní zástupce, zástupce příslušného orgánu nebo zástupce kteréhokoli poskytovatele sociálních služeb.

Návrh musí být podán na standardním formuláři Word (31 Kb) ro a je osvobozen od soudního kolkového poplatku. O návrzích se rozhoduje na neveřejném zasedání, přičemž účast státního zástupce je povinná. Na žádost může být dotyčné osobě poskytnuta právní pomoc nebo zastoupení advokátem. Osobě, proti které je podán návrh na vydání ochranného příkazu, musí být poskytnuta pomoc. Rozhodnutí bude vydáno přednostně jako naléhavé. O návrzích musí být rozhodnuto do 72 hodin od podání, s výjimkou případů, kdy již byl vydán předběžný ochranný příkaz.

Ochranný příkaz je vykonatelný. Rozhodnutí je vykonáno bez upozornění nebo lhůty. Dodržování ochranného příkazu je povinné také pro oběť. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání pouze do tří dnů od jeho vydání (pokud bylo vydáno za přítomnosti předvolaných stran) nebo oznámení (pokud bylo vydáno bez účasti stran). Odvolací soud může pozastavit výkon až do rozhodnutí o odvolání, ale pouze po složení jistoty. Zúčastněné strany budou předvolány k jednání o odvolání. Účast státního zástupce je povinná.

V tentýž den, kdy je rozsudek vynesen, je kopie jeho výroku zaslána útvarům rumunské policie, v jejichž oblasti působnosti se nachází bydliště oběti a pachatele. Příkaz je neprodleně vykonán policií, nebo pod jejím dohledem. Policista může vstoupit do dotčeného rodinného obydlí se souhlasem chráněné osoby, je-li přítomna, nebo jiného člena rodiny. Policie má povinnost dohlížet na dodržování povinností stanovených soudním rozhodnutím a v případě jejich porušení vyrozumět orgán činný v trestním řízení.

Nedodržení opatření uložených ochranným příkazem ze strany pachatele je trestným činem a trestá se odnětím svobody na jeden měsíc až jeden rok.

Po uplynutí platnosti těchto opatření může oběť požádat o vydání nového ochranného příkazu. Osoba, které je uloženo opatření na základě ochranného příkazu na maximální možnou dobu, může požádat o zrušení příkazu nebo o přeměnu uloženého opatření.

Pokud soud při vyřizování žádosti zjistí existenci některé ze situací vyžadujících zvláštní ochranné opatření pro dítě, neprodleně to oznámí místnímu veřejnému orgánu odpovědnému za ochranu dětí.

Poté proběhne krizová intervence, v rámci níž budou poskytnuty potřebné sociální služby ze strany mobilního týmu složeného ze zástupců veřejné služby sociální pomoci (SPAS).

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Podle článku 22 odst. 1 zákona č. 217/2003 o předcházení domácímu násilí a boji proti němu, ve znění pozdějších předpisů, policisté, kteří při výkonu služby zjišťují, zda hrozí bezprostřední riziko ohrožení života, fyzické integrity nebo svobody člověka aktem domácího násilí, mohou za účelem snížení tohoto rizika vydat předběžný ochranný příkaz.

Orgány příslušné k vydávání ochranných příkazů jsou okresní soudy místně příslušné dle bydliště nebo pobytu obětí v souladu s článkem 25 zákona č. 217/2003 o předcházení domácímu násilí a boji proti němu, znovu zveřejněno.

Podle článku 3 článku I/5 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k EU, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů, rozhodují soudy o žádostech o vydání osvědčení na neveřejném zasedání bez předvolání stran.

Proti rozhodnutí o schválení žádosti se nelze odvolat. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti se lze odvolat pouze do pěti dnů od oznámení.

Osvědčení se vydává chráněné osobě a jeho kopie se doručuje osobě představující hrozbu, která je informována o tom, že takto certifikované ochranné opatření je uznáváno a je vymahatelné ve všech členských státech Evropské unie.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Podle článku 22 odst. 5 a článku 31 zákona č. 217/2003 o předcházení domácímu násilí a boji proti němu, ve znění pozdějších předpisů, je předběžný ochranný příkaz nebo ochranný příkaz neprodleně vykonán policií nebo případně pod jejím dohledem.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Podle článku 8 článku I/5 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k EU, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů, mají rumunské soudy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 606/2013, pravomoc upravit skutkové prvky ochranných opatření za účelem výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státě Evropské unie, kterým se ukládají ochranná opatření, která rumunské právo nezná nebo která se liší od opatření ukládaných podle rumunského práva, tak, aby tato ochranná opatření byla v Rumunsku vykonatelná v souladu s rumunským právem, a nařídit opatření, která mají rovnocenné účinky a sledují podobné cíle a zájmy. V případě opatření stanoveného rozsudkem vydaným soudem v členském státě původu nesmí mít opatření přijaté rumunským soudem účinky přesahující účinky stanovené právními předpisy členského státu původu.

Úprava se provádí z moci úřední nebo na žádost dotčené osoby v průběhu procesu rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na odepření uznání či výkonu rozhodnutí, nebo v původním řízení.

Příslušným soudem je okresní soud.

Pokud soud shledá, že je úprava nezbytná, nařídí předvolání účastníků řízení. Přítomnost státního zástupce je povinná.

Proti rozhodnutí, kterým soud upravil rozsudek vydaný v jiném členském státě, lze podat odvolání do deseti dnů od oznámení. Proti rozsudku vydanému v odvolacím řízení se nelze odvolat.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Podle článku 1 článku I/5 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k EU, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů, spadají návrhy na odepření uznání a návrhy na odepření výkonu rozhodnutí v Rumunsku, které obsahují ochranná opatření vydaná v jiném členském státě Evropské unie v souladu s nařízením (EU) č. 606/2013 do oblasti působnosti okresních soudů.

Poslední aktualizace: 23/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.