V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Ve Skotsku

Vydaná ochranná opatření (tj. opatření nařízená ve Spojeném království, která mají být uznána a vykonána v jiných členských státech EU)

Každý žadatel o vnitrostátní ochranné opatření (nebo jeho příjemce) spadající do oblasti působnosti nařízení může v rámci tohoto režimu požádat o osvědčení o ochranném opatření k rozšíření této ochrany na jiný členský stát EU soud, který opatření nařídil. Ve Skotsku těmito soudy budou:

  • Court of Session
  • Sheriff Court

Pokud jsou splněny podmínky, vydá soud osvědčení v předepsané formě (společné v celé EU). Toto osvědčení je vydáno chráněné osobě / žadateli. Chráněná osoba může rovněž soud požádat, aby jí poskytl přeložené osvědčení.

Soud informuje „osobu, která představuje nebezpečí“, o vydání osvědčení (použitelného kdekoli v EU). Proti vydání osvědčení se nelze odvolat, je však možné podat žádost o opravu nebo zrušení osvědčení.

Osvědčení znamená, že chráněná osoba má ochranné opatření uznáno automaticky a v případě potřeby je toto opatření vykonatelné v kterémkoli jiném členském státě (kromě Dánska, které není nařízením vázáno).

Osvědčení EU bude na žádost k dispozici u soudu, který vydal vnitrostátní ochranné opatření.

Uznání a výkon přijatého ochranného opatření (ve Spojeném království z jiného členského státu)

Ochranné opatření vydané v jiném členském státě je uznáno automaticky, aniž by se vyžadovalo zvláštní řízení, a je vykonatelné bez prohlášení vykonatelnosti. Není nutné je předkládat soudu za účelem uznání.

Jestliže chráněná osoba požaduje „úpravu skutkových prvků“ (např. novou adresu atd.) svého ochranného opatření a/nebo požaduje výkon opatření, pokud došlo k údajnému porušení, může se obrátit na soud Court of Session a v těchto věcech je příslušný soud Sheriff Court.

Tyto soudy mohou opatření příslušným způsobem upravit (je-li o to požádáno). Osoba, která představuje nebezpečí, je o informována o provedených úpravách (a o sankcích za porušení).

Tyto soudy mohou vymáhat ochranné opatření stejným způsobem jako soudní zákaz vydaný soudem ve Skotsku.

„Osoba, která představuje nebezpečí“, může jeden z těchto soudů požádat o odmítnutí uznat nebo vykonat přijaté ochranné opatření, soud tak však učiní pouze v případě konkrétních a omezených důvodů; opatření by bylo zjevně v rozporu s veřejným pořádkem nebo by bylo neslučitelné s vnitrostátním rozhodnutím.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Ve Skotsku

  • Court of Session
  • Sheriff Court

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Ve Skotsku

  • Court of Session
  • Sheriff Court

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Ve Skotsku

  • Court of Session
  • Sheriff Court

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Ve Skotsku

  • Court of Session
  • Sheriff Court

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Angličtina ve všech jurisdikcích ve Spojeném království

Poslední aktualizace: 12/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.