Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

1. Druhy povinnosti/zákazu ochranného opatření (obsah ochranného opatření):

a) Předběžné opatření lze uložit podle občanského soudního řádu (§ 324 a násl.). Předběžným opatřením lze straně uložit, například aby:

i) dočasně nevstupovala do obydlí, ve kterém bydlí osoba, ve vztahu k níž je strana důvodně podezřívána z násilí; nevstupovala nebo jen omezeně vstupovala do obydlí, na pracoviště nebo na jiné místo, kde má bydliště, pobyt nebo které pravidelně navštěvuje osoba, jejíž tělesnou nebo duševní integritu jednání strany ohrožuje; písemně, telefonicky, elektronicky ani jinými prostředky nekontaktovala zcela ani částečně osobu, jejíž tělesná nebo duševní integrita může být takovým jednáním ohrožena; se na určitou vzdálenost nepřibližovala nebo jen omezeně přibližovala k osobě, jejíž tělesná nebo duševní integrita může být jednáním strany ohrožena.

ii) občanský soudní řád (§ 325 odst. 2) uvádí v písmenech e) až h) jako příklad nejčastějších typy předběžných opatření. To znamená, že seznam předběžných opatření není omezen právními předpisy a soud může uložit i jiné druhy předběžných opatření. Soud proto může uložit předběžná opatření podobná opatřením stanoveným v čl. 3 odst. 1 nařízení č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech; a všechna ostatní, která se považují za potřebná a vhodná.

b) Podle zákona o policii policie například:

i) může nařídit povinnost zdržet se vstupu na určitá místa, nepobývat na nich nebo pobývat na určeném místě (§ 27). Tato povinnost nesmí přesáhnout potřebnou dobou (jedná se pouze o nezbytně nutnou dobu).

ii) má právo vykázat ze společného obydlí (§ 27a). Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti ohrožené osoby, je podle zákona o policii policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou („společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Součástí vykázání ze společného obydlí je také zákaz vstupu vykázané osobě do společného obydlí po dobu 10 dnů od výkonu vykázání. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Po dobu vykázání ze společného obydlí je vykázaná osoba povinna zdržet se styku s ohroženou osobou na vzdálenost menší než 10 metrů.

2. Povaha orgánu vydávajícího opatření:

a) Předběžné rozhodnutí ukládá soudní orgán – civilní soud.

b) Příkaz k vykázání ze společného obydlí ukládá správní orgán – NOTA BENE! není na správním orgánu, aby poskytoval záruky, pokud jde o nestrannost a právo všech na vyslyšení. Příkaz k vykázání ze společného obydlí nemůže být předmětem odvolání nebo přezkumu ze strany soudního orgánu.

3. Maximální doba trvání opatření:

a) Předběžné opatření není obecně časově omezeno. Podle občanského soudního řádu (§ 330 odst. 1 a § 336 odst. 1 první věta) však může soud platnost rozhodnutí časově omezit. Předběžné opatření se zruší, pokud chráněná osoba ve věci rozhodnutí ve věci samé nepodnikne žádné kroky (nepodá žalobu), nebo pokud je žádost o rozhodnutí ve věci samé odmítnuta nebo pokud bylo jednání ve věci samé zastaveno (občanský soudní řád – § 336 odst. 3 a 4). Opatření se také zruší v okamžiku, kdy soud vyhověl žalobě ve věci samé (občanský soudní řád – § 337 odst. 3).

b) Doba je omezená (na dobu nezbytně nutnou, pokud jde o vazbu trvání 48 hodin, pokud jde o vykázání ze společného obydlí 10 dnů). Účinek příkazu policie k vykázání ze společného obydlí však lze prodloužit podáním návrhu na vydání předběžného opatření (viz níže). Příkaz k vykázání ze společného obydlí se zruší vydáním předběžného opatření nebo zamítnutím žaloby občanskoprávním soudem.

4. Vnitrostátní systém vymáhání práva k provedení ochranného opatření:

a) Předběžné opatření lze vykonat (v případě potřeby) okamžitě po jeho doručení osobě podezřelé ze spáchání trestného činu. Pro výkon rozhodnutí je potřebný zákrok soudního vykonavatele. Soudní vykonavatel má právo potrestat osobu podezřelou z nedodržení předběžného opatření prostřednictvím peněžitého trestu (exekuční řád – § 192).

Policejní složky mohou použít síly k překonání odporu násilné osoby a k vynucení nepřítomnosti ve společném obydlí (zákon o policejním sboru – § 51) nebo k výkonu jiných policejních příkazů k zajištění bezpečnost osob.

5. Sankce v případě porušení opatření:

a) V případě nedodržení předběžného opatření je podezřelá osoba potrestána odnětím svobody od jednoho roku do pěti let (trestní zákoník – § 349). Je však třeba prokázat úmysl spáchat trestný čin (porušit povinnost uloženou ochranným příkazem). Viz rovněž odpověď v bodě 4a.

b) Viz odpověď v bodě 4 písm. b).

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgány příslušnými k vydávání ochranných opatření ve Slovenské republice jsou všechny okresní soudy. Všechny okresní soudy jsou rovněž příslušné vydávat osvědčení v souladu s článkem 5 nařízení.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Ochranné opatření vydané v jiném členském státě se předkládá Okresnímu soudu v Bratislavě III. K výkonu tohoto opatření jsou způsobilí policisté a soudní vykonavatelé.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

K úpravě ochranných opatření podle čl. 11 odst. 1 nařízení je příslušný Okresní soud v Bratislavě III.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Návrh na zamítnutí uznání nebo zamítnutí výkonu se podává Okresnímu soudu Bratislava III.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

přijímají se tyto jazyky: slovenština a čeština

Poslední aktualizace: 31/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.