Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Nepoužije se.

Ve Španělsku neexistují žádné ochranné příkazy uvedené v nařízení (EU) č. 606/2013. Proto neexistují žádné justiční orgány s pravomocí vydávat takovéto příkazy a osvědčení podle článku 5 tohoto nařízení.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Nepoužije se.

Ve Španělsku neexistují žádné ochranné příkazy uvedené v nařízení č. 606/2013. Proto neexistují žádné orgány s pravomocí vydávat takovéto příkazy a osvědčení podle článku 5 tohoto nařízení.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Soud prvního stupně nebo případně soud pro rodinné záležitosti místně příslušný podle bydliště oběti.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Soud prvního stupně nebo případně soud pro rodinné záležitosti místně příslušný podle bydliště oběti.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Provinční soud (Audiencia Provincial).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Španělština.

Poslední aktualizace: 20/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.