Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Evropské přeshraniční postupy – evropská ochranná opatření v občanských věcech


*povinný údaj

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Ve švédském právu neexistují občanskoprávní ochranná opatření uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Neexistuje tudíž orgán s pravomocí nařizovat tato opatření nebo vydávat osvědčení podle článku 5.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Ochranného opatření, které bylo nařízeno v jiném členském státě, se lze dovolávat u státního zástupce (åklagaren) v místě, kde má opatření platit nebo kde má platit především.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Úpravu ochranných opatření podle čl. 11 odst. 1 je oprávněn provádět státní zástupce v místě, kde má opatření platit nebo kde má platit především.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Návrh na odepření uznání podle článku 13 je třeba podat okresnímu soudu (tingsrätt) ve Stockholmu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Švédština.

Poslední aktualizace: 03/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.