Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Europæiske procedurer på tværs af grænserne — Europæiske beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål


*skal udfyldes

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Følgende myndigheder er kompetente til at træffe en beskyttelsesforanstaltning, alt efter hvilken sagsgenstand der anmodes om beskyttelsesforanstaltning i: familieretten (tribunal de la famille), arbejdsretten (tribunal du travail) eller anklagemyndigheden (ministère public), med efterfølgende kontrol fra familierettens eller ungdomsrettens (tribunal de la jeunesse) side.

Den ledende justitssekretær ved den domstol, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen eller i givet fald den offentlige anklager er kompetente til at udstede attesten.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Anklagemyndigheden på det sted, hvor den beskyttede person er/vil blive tilmeldt folkeregistret eller har/vil have sit sædvanlige opholdssted.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Anklagemyndigheden på det sted, hvor den beskyttede person er/vil blive tilmeldt folkeregistret eller har/vil have sit sædvanlige opholdssted. Justeringen kan gøres til genstand for prøvelse ved førsteinstansretten i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Førsteinstansretten.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Afhængigt af hvilke sprog der er officielle på fuldbyrdelsesstedet, accepteres i henhold til belgisk ret anvendelse af fransk, nederlandsk og/eller tysk til de i artikel 16, stk. 1, omhandlede oversættelser.

Sidste opdatering: 10/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.