Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

I henhold til loven om beskyttelse mod vold i hjemmet (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) kan gerningsmanden til vold i hjemmet idømmes bøde- eller fængselsstraf. Udover beskyttelsesforanstaltningerne i loven om mindre forseelser (Prekršajni zakon) kan følgende beskyttelsesforanstaltninger desuden pålægges gerningsmanden:

1. obligatorisk psykosocial behandling

2. påbud om, at gerningsmanden ikke må nærme sig, chikanere eller forfølge offeret for vold i hjemmet

3. udsættelse fra det fælles hjem

4. obligatorisk behandling af stofmisbrug.

Retten kan pålægge beskyttelsesforanstaltninger på anmodning af den person, der er udsat for vold i hjemmet, af politiet eller på eget initiativ. Retten kan pålægge ovenstående beskyttelsesforanstaltninger før indledningen af en sag om mindre forseelser, på anmodning af offeret eller en anden person, som er bemyndiget til at anmode herom, hvis der er en direkte risiko for offerets sikkerhed eller sikkerheden for offerets familie henholdsvis medlemmer af det fælles hjem.

I henhold til artikel 65 i straffeloven (Kazneni zakon) kan retten træffe følgende beskyttelsesforanstaltninger over for gerningsmanden: obligatorisk psykiatrisk behandling, obligatorisk behandling af stofmisbrug, obligatorisk psykosocial behandling, forbud mod at gerningsmanden varetager visse funktioner eller aktiviteter, forbud mod at føre motorkøretøj, forbud mod at nærme sig, chikanere eller forfølge, udsættelse fra det fælles hjem, forbud mod adgang til internettet samt overvågning efter fuld afsoning af frihedsstraf.

I henhold til artikel 98 i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku) kan retten og den offentlige anklager over for gerningsmanden til en voldsforbrydelse træffe følgende beskyttelsesforanstaltninger: forbud mod at nærme sig en bestemt person, forbud mod at henvende sig til eller have kontakt med en bestemt person, forbud mod at forfølge eller chikanere offeret eller andre personer og/eller udsættelse fra hjemmet.

I henhold til artikel 130, stk. 6, i loven om mindre forseelser kan politibetjente på gerningsstedet fastsætte en kontrolforanstaltning forud for domsafsigelse, der forbyder udøveren af vold i hjemmet at besøge et bestemt sted eller område, henholdsvis forbyde udøveren at nærme sig en bestemt person og at henvende sig til eller have kontakt med vedkommende. Nævnte foranstaltning kan pålægges i op til otte dage.

Retningslinjer for gennemførelse af beskyttelsesforanstaltninger vedrørende forbud mod at nærme sig, chikanere eller forfølge ofre for vold i hjemmet og foranstaltninger vedrørende udsættelse fra det fælles hjem (Narodne Novine (NN, Republikken Kroatiens statstidende) nr. 28/19)

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Beskyttelsesforanstaltninger fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om mindre forseelser og loven om beskyttelse mod vold i hjemmet.

Byretten, som er kompetent i sager om mindre forseelser, kan pålægge beskyttelsesforanstaltninger på anmodning af den person, der er udsat for vold i hjemmet, af politiet eller på eget initiativ.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes i Republikken Kroatien, er:

Politidirektorater med jurisdiktion over det sted, hvor den beskyttede person har fast eller midlertidigt ophold på Republikken Kroatiens område.

Myndigheder med kompetence til at håndhæve sådanne foranstaltninger i Republikken Kroatien:

Politidirektorater med jurisdiktion over det sted, hvor den beskyttede person har fast eller midlertidigt ophold på Republikken Kroatiens område, jf. artikel 3 i lov om gennemførelse af forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Byretterne, som er kompetente i sager om mindre forseelser, er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af, hvor den beskyttede person har fast eller midlertidig bopæl på Republikken Kroatiens område, jf. artikel 4 i lov om gennemførelse af forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Retter, til hvilke begæringer om afslag på anerkendelse skal indgives, er byretterne, som er kompetente i sager om mindre forseelser på grundlag af, hvor den beskyttede person har fast eller midlertidig bopæl på Republikken Kroatiens område, jf. artikel 5 i lov om gennemførelse af forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Retter, til hvilke anmodningen om afslag på fuldbyrdelse skal indgives:

Dette finder ikke anvendelse i Republikken Kroatien, da den person, der forårsager fare, samtidig kan indgive en anmodning om afslag på anerkendelse og fuldbyrdelse af beskyttelsesforanstaltninger, til den byret, som er kompetent i sager om mindre forseelser. En anmodning om afslag på anerkendelse og fuldbyrdelse af beskyttelsesforanstaltninger kan ikke indgives som et selvstændigt retsmiddel.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Kroatisk, jf. artikel 6 i lov om gennemførelse af forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Sidste opdatering: 15/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.