Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Europæiske procedurer på tværs af grænserne — Europæiske beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål


*skal udfyldes

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

1. Foreløbige retsmidler til beskyttelse mod vold i hjemmet i henhold til loven om særlige retslige procedurer

1.1 Retlig ordning

Der er fastsat særlige bestemmelser mod vold i hjemmet i artikel 751-753 i lov nr. 89/2012 om indførelse af den civile lovbog, hvis ordlyd kan findes her link. Den proceduremæssige ordning for indledende procedurer til beskyttelse mod vold i hjemmet er fastsat i artikel 400-414 i lov nr. 292/2013 om særlige retslige procedurer, som kan findes her link.

Hvis fortsættelsen af ægtefællernes fælles liv (selv om de er skilt) i det hus eller den lejlighed, som udgør ægtefællernes fælles bolig, bliver uudholdeligt for en af parterne på grund af fysisk eller psykisk vold mod ham eller hende eller en anden person, der bor i samme husstand, kan retten efter anmodning fra den pågældende ægtefælle begrænse den anden ægtefælles ret til at opholde sig i huset eller lejligheden eller helt fratage personen retten i en nærmere bestemt periode.

På grund af sin art og sit indhold samt betingelserne for dets udstedelse falder et foreløbigt retsmiddel til beskyttelse mod vold i hjemmet ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013.

1.2 Omfattede personer

a) ægtefællerne: ud over ægtefællen kan volden også være rettet mod andre personer, der bor i samme hjem som ægtefællerne

b) skilte ægtefæller, der bor i samme hjem

c) andre personer, der bor i samme hjem som ægtefællerne, uanset om de er skilt eller ej, uanset om volden er rettet mod disse andre personer eller mod yderligere andre samlevende.

1.3 Indhold

Det er navnlig muligt at pålægge sagsøgte:

a) at forlade den fælles bolig og dens umiddelbare omgivelser og ikke opholde sig i eller have adgang til den fælles bolig

b) ikke at have adgang til eller opholde sig i den fælles boligs eller sagsøgerens umiddelbare omgivelser

c) at afholde sig fra at mødes med sagsøgeren eller

d) at afholde sig fra at overvåge og chikanere sagsøgeren på nogen måde.

1.4 Varighed

Varigheden af det foreløbige retsmiddel er en måned fra det tidspunkt, hvor det bliver eksigibelt. Eksigibilitet opnås på tidspunktet for dommens afsigelse, dvs. at den ikke er knyttet til forkyndelsen for sagsøgte eller til opnåelsen af endelig retskraft.

Afgørelsen kan fuldbyrdes flere gange i løbet af det foreløbige retsmiddels varighed. Hvis sagsøgte overtræder pålægget om ikke at komme ind i eller opholde sig i fællesboligen efter fuldbyrdelsen af afgørelsen i overensstemmelse med artikel 493 i den særlige retsplejelov, skal retten til enhver tid og straks på sagsøgers anmodning fuldbyrde afgørelsen igen ved at udsætte sagsøgte fra den fælles bolig. I andre tilfælde træffer retten afgørelse i henhold til artikel 351 i den civile retsplejelov og pålægger sagsøgte en bøde på op til 100 000 CZK for ikke at have overholdt sine forpligtelser.

1.5 Forlængelse

Varigheden af det foreløbige retsmiddel er én måned fra det tidspunkt, hvor det bliver eksigibelt, og kan forlænges. Retten kan kun handle efter anmodning.

Varigheden af det foreløbige retsmiddel forlænges automatisk, så snart der er indgivet anmodning herom, indtil retten træffer afgørelse om anmodningen om forlængelse.

Den samlede varighed af det foreløbige retsmiddel er seks måneder fra det tidspunkt, hvor det bliver eksigibelt.

1.6 Proceduremæssig ordning

Den almindelige domstol, som sagsøgeren hører under, har kompetence. Retten træffer afgørelse om begæringen inden for 48 timer uden at afholde et retsmøde. Afgørelsen kan appelleres. Der findes ikke et offentligt register over foreløbige retsmidler i Tjekkiet.

1.6.1 Vigtige elementer i begæringen

Enhver begæring om et foreløbigt retsmiddel med henblik på beskyttelse mod vold i hjemmet skal ud over de generelle elementer indeholde en erklæring om de faktiske omstændigheder, der godtgør, at sagsøgerens og sagsøgtes samliv i det hus eller den lejlighed, hvor de har deres hjem, ikke kan udholdes af sagsøgeren på grund af fysisk eller psykisk vold mod ham eller hende, eller en redegørelse for de faktiske omstændigheder, der godtgør, at sagsøgeren overvåges eller chikaneres.

1.6.2 Sagsomkostninger

Sagsøgeren er fritaget for sagsomkostninger i tilfælde af beskyttelse mod vold i hjemmet.

1.7 Overtrædelse

Det tjekkiske politi har kompetence til at modtage klager over overtrædelse af et foreløbigt retsmiddel.

2. Foreløbigt retsmiddel i henhold til den civile retsplejelov

2.1 Retlig ordning

De relevante bestemmelser findes i artikel 74-77a i lov nr. 99/1963 om den civile retsplejelov, hvis ordlyd kan læses ved at klikke på dette link. Hvis retten tager begæringen om et foreløbigt retsmiddel til følge, skal den altid pålægge sagsøgeren at indgive en begæring om indledning af en sag om sagens realitet inden for en bestemt frist, da det foreløbige retsmiddel kun er en foranstaltning, der har til formål at løse situationen midlertidigt, indtil der træffes endelig afgørelse om sagens realitet.

2.2 Omfattede personer

Parterne i en sag om et foreløbigt retsmiddel er altid sagsøgerne og de personer, der er parter i sagen om sagens realitet (§ 74, stk. 2, i den civile retsplejelov).

2.3 Indhold

artikel 76, stk. 1, i den civile retsplejelov indeholder eksempler på forpligtelser, som retten kan pålægge ved hjælp af et foreløbigt retsmiddel. Med henblik på udstedelse af den attest, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013, er bestemmelserne i artikel 76, stk. 1, litra e), særlig relevante. I henhold til disse bestemmelser kan retten i forbindelse med et foreløbigt retsmiddel udstede et påbud til en part om at gøre noget, afholde sig fra at gøre noget eller give tilladelse til, at andre gør noget.

2.4. Gyldighedsperiode

Kendelsen om et foreløbigt retsmiddel gøres eksigibel ved offentliggørelsen. Hvis den ikke offentliggøres, kan den fuldbyrdes på det tidspunkt, hvor den forkyndes for den person, som den pålægger en bestemt forpligtelse.

Et foreløbigt retsmiddel ophører:

a)         hvis sagsøgeren ikke har indgivet en begæring om indledning af en sag om sagens realitet inden for den fastsatte frist eller inden for den af retten fastsatte frist

b)         hvis sagen ikke er blevet antaget til realitetsbehandling

c)         hvis sagen ikke blevet antaget til realitetsbehandling, og der er gået 15 dage, siden afgørelsen om sagens realitet blev eksigibel

d)         hvis den periode, for hvilken retsmidlet er blevet pålagt, er udløbet.

Retten kan forlænge varigheden af det foreløbige retsmiddel.

2.5. Proceduremæssig ordning

Den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse om foreløbige retsmidler, er i princippet den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse om sagens realitet. Retten træffer afgørelse om begæringen om et foreløbigt retsmiddel hurtigst muligt og uden at afholde et retsmøde senest syv dage efter indgivelsen af begæringen. Afgørelsen kan appelleres. Der findes ikke et offentligt register over foreløbige retsmidler i Tjekkiet.

2.5.1. Vigtige elementer i begæringen

Ud over de generelle elementer skal begæringen om et foreløbigt retsmiddel indeholde parternes efternavn, fornavn og adresse og i givet fald deres repræsentanters navn, en redegørelse for de faktiske omstændigheder, der godtgør, at det er nødvendigt midlertidigt at opstille regler for parternes forhold, eller at der er grund til bekymring for, at fuldbyrdelsen af afgørelsen bringes i fare, samt en redegørelse for de faktiske omstændigheder, der begrunder det foreløbige retsmiddel. Begæringen skal klart angive, hvilket foreløbigt retsmiddel, der anmodes om.

2.5.2 Sagsomkostninger

Omkostningerne til indgivelse af en begæring er 1 000 CZK.

2.6 Overtrædelse

En retshandel, der foretages af den person, over for hvem konklusionen i den eksigible kendelse om et foreløbigt retsmiddel er bindende, er ugyldig, når den gennemføres i strid med den forpligtelse, der følger af denne kendelse. Retten tager af egen drift hensyn til ugyldigheden.

3. Foreløbigt retsmiddel i henhold til strafferetsplejeloven

3.1. Retlig ordning

De relevante bestemmelser findes i artikel 88b-88o i lov nr. 141/1961 om den civile retsplejelov og kan tilgås via dette link.

I betragtning af deres art og indhold kan de midlertidige retsmidler, der er fastsat i strafferetsplejelovens artikel 88d (forbud mod kontakt med visse personer) og i artikel 88e (forbud mod adgang til bolig) anses for at være omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013.

3.2. Personer, der er omfattet af beskyttelsen

Offeret, en nær person eller en anden person (f.eks. et vidne).

3.3. Indhold

3.3.1. Forbud mod kontakt med bestemte personer

Forbuddet mod kontakt med bestemte personer betyder, at den pågældende skal afholde sig fra at komme i kontakt med eller søge at kontakte offeret, dennes slægtninge eller andre personer, herunder vidner, på nogen måde, herunder ved hjælp af et elektronisk kommunikationsnet eller andre lignende midler.

3.3.2. Forbud mod adgang til bolig

Forbuddet mod adgang til bolig betyder, at den tiltalte skal afholde sig fra at komme ind i den bolig, hvor den tiltalte bor sammen med offeret, at opholde sig i vedkommendes umiddelbare omgivelser og at opholde sig i førnævnte bolig.

3.4. Gyldighedsperiode

Det foreløbige retsmiddel opretholdes, så længe det tilstræbte formål kræver det, dog ikke ud over det tidspunkt, hvor dommen eller en anden afgørelse, der afslutter proceduren, bliver endelig.

Hvis årsagen til det foreløbige retsmiddel fortsætter, og den tiltalte ikke opfylder betingelserne i henhold til det foreløbige retsmiddel, der er pålagt ham, kan de kompetente retshåndhævende myndigheder beslutte at pålægge en bøde, at pålægge en anden form for foreløbigt retsmiddel eller at varetægtsfængsle den tiltalte.

3.5. Proceduremæssig ordning

De relevante lovbestemmelser er fastsat i strafferetsplejelovens artikel 88b, stk. 2. Afgørelsen kan appelleres. Der findes ikke et offentligt register over foreløbige retsmidler i Tjekkiet.

3.5.1. Vigtige elementer i begæringen

Dommeren og undertiden anklageren træffer afgørelse om foreløbige retsmidler i straffesager, jf. strafferetsplejelovens artikel 88m.

3.5.2. Sagsomkostninger

Der skal ikke betales sagsomkostninger for begæringer om foreløbige retsmidler.

3.6. Overtrædelse

De retshåndhævende myndigheder på det strafferetlige område, navnlig Tjekkiets politi, har kompetence til at modtage klager over overtrædelser af et foreløbigt retsmiddel.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Distriktsdomstole

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Distriktsdomstole. I henhold til artikel 513a, stk. 1, i lov nr. 292/2013 om særlige retslige procedurer er den almindelige domstol, hvor sagsøgeren har bopæl, eller domstolen for det sted, hvor beskyttelsen skal ydes, stedligt kompetent. Som hovedregel er det distriktsdomstolen på det sted, hvor sagsøger har bopæl.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Distriktsdomstole. I henhold til artikel 513a, stk. 2, i lov nr. 292/2013 om særlige retslige procedurer er den almindelige domstol, hvor sagsøgeren har bopæl, eller domstolen for det sted, hvor beskyttelsen skal ydes, stedligt kompetent. Som hovedregel er det distriktsdomstolen på det sted, hvor sagsøger har bopæl.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Distriktsdomstole

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Tjekkisk eller slovakisk

Sidste opdatering: 12/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.