På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

I England og Wales

Udgående beskyttelsesforanstaltninger (dvs. de anmodninger, hvorom der er truffet afgørelse i Det Forenede Kongerige, som skal anerkendes og fuldbyrdes i andre EU-medlemsstater)

Enhver person, der anmoder om (eller er omfattet af) en national beskyttelsesforanstaltning inden for forordningens anvendelsesområde (f.eks. dem, som findes i påbud i henhold til loven om beskyttelse mod chikane af 1997 (Protection from Harassment Act 1997), eller i familiemæssig sammenhæng, beskyttelsesordrer mod overgreb, boligordrer og beskyttelsesordrer mod tvangsægteskab) kan under denne ordning anmode den ret, der har udstedt beskyttelsesordren, om en attest, der udvider denne beskyttelse til en anden EU-medlemsstat. I England og Wales er disse retter:

 • familiedomstolen (Family Court)
 • byretten (County Court)
 • retten i første instans (High Court) (både afdelingen for familieretlige sager (Family Division) og appeldomstolen (Queen's Bench Division))
 • domstolene i straffesager af mindre alvorlig karakter (Magistrates' Courts) (som kan afsige beskyttelsesordrer mod vold i hjemmet)
 • domstolen i sager om beskyttelse (Court of Protection)

De nærmere detaljer vedrørende de relevante procedurer, der skal følges i forbindelse med disse foranstaltninger, fremgår af lovgivningen og de gældende familie- eller civilretsplejeregler (Family eller Civil Procedure Rules (FPR eller CPR)), som udgøres af den nye FPR del 38 (FPR Practice Direction 38A) og den nye afsnit VI i CPR del 74.

Disse retter tilbyder bistand til at fremsætte en anmodning. Der er også udarbejdet en pjece, som er tilgængelig på domstolsstyrelsens (HMCTS) hjemmeside.

Finder retten, at betingelserne er opfyldt, udsteder den en attest i den foreskrevne form (fælles for hele EU). Denne udstedes til den beskyttede person/ansøgeren. Den beskyttede person kan også anmode om, at retten udsteder en oversat attest til den pågældende.

Retten underretter "den person der forårsager fare" om, at attesten er udstedt (og finder anvendelse i hele EU). Det er ikke muligt at appellere afgørelser om udstedelse af en attest, men der kan anmodes om berigtigelse eller tilbagetrækning.

Attesten betyder, at den beskyttede person automatisk får beskyttelsesforanstaltningen anerkendt og, hvis det er relevant, fuldbyrdet i en anden medlemsstat (bortset fra Danmark, som ikke er bundet af forordningen).

Anerkendelse og fuldbyrdelse af en indgående (til Det Forenede Kongerige fra en anden medlemsstat) beskyttelsesforanstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er udstedt i en anden medlemsstat, anerkendes automatisk, uden at der kræves nogen særlig procedure, og fuldbyrdes uden en fuldbyrdelseserklæring. Det er ikke nødvendigt at forelægge den for retten for at få den anerkendt.

Hvis en beskyttet person anmoder om "justering af de faktiske oplysninger" (f.eks. ny adresse m.v.) i vedkommendes beskyttelsesforanstaltning og/eller søger om fuldbyrdelse af foranstaltningen, hvis der angiveligt er sket overtrædelse, kan vedkommende indgive en anmodning til en af følgende retter i England og Wales:

 • familiedomstolen
 • byretten
 • retten i første instans (afdelingen for familieretlige sager).

Disse retter kan tilpasse foranstaltningen herefter (hvis der er anmodet herom). Personen, der udgør faren, underrettes om de justeringer, der er foretaget (og om sanktionerne for overtrædelse).

Disse retter kan fuldbyrde beskyttelsesforanstaltningen ved at anvende de samme civilretlige sanktioner, som de kan anvende ved fuldbyrdelse af nationale beskyttelsesforanstaltninger, såsom beskyttelsesordrer mod overgreb eller påbud i henhold til Protection from Harassment Act 1997.

En "person der forårsager fare" kan indgive en anmodning til en af disse retter om at nægte at anerkende eller fuldbyrde den indgående beskyttelsesforanstaltning, men der findes kun særlige og meget få grunde til at retten gør det, såsom at foranstaltningen åbenbart vil stride mod grundlæggende retsprincipper eller er uforenelig med en national afgørelse.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

I England og Wales

 • familiedomstolen
 • byretten
 • retten i første instans (både afdelingen for familieretlige sager og appeldomstolen)
 • domstolene i straffesager af mindre alvorlig karakter
 • domstolen i sager om beskyttelse

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

I England og Wales

 • familiedomstolen
 • byretten
 • retten i første instans (afdelingen for familieretlige sager).

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

I England og Wales

 • familiedomstolen
 • byretten
 • retten i første instans (afdelingen for familieretlige sager).

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

I England og Wales

 • byretten
 • familiedomstolen
 • retten i første instans (afdelingen for familieretlige sager).

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Engelsk i alle jurisdiktioner i Det Forenede Kongerige

Sidste opdatering: 06/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.