Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Europæiske procedurer på tværs af grænserne — Europæiske beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål


*skal udfyldes

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

I civile sager kan familieretten (juge aux affaires familiales) i henhold til lov nr. 2010-769 af 9. juli 2010 som ændret ved lov nr. 2014-873 om ligestilling mellem mænd og kvinder udstede en beskyttelsesordre (ordonnance de protection). Denne foranstaltning er reguleret i følgende bestemmelser:

Beskyttelsesordren udstedes i følgende situationer:

 • Vold i parforhold
 • Vold begået af en tidligere ægtefælle, partner eller samlever
 • Trussel om tvangsægteskab (myndige).

Volden skal bringe en af parterne og/eller deres børn i fare. Retten udsteder en beskyttelsesordre, hvis den mener, at der er alvorlig grund til at tro, at ofret sandsynligvis har været udsat for den påståede vold og er i fare.

Familieretten kan udstede en beskyttelsesordre uden for rammerne af en skilsmissesag, og uden at der verserer en straffesag.

Retten kan træffe følgende foranstaltninger:

 • forbud mod at mødes med bestemte særligt udpegede personer og at have kontakt med dem
 • forbud mod at besidde eller bære våben
 • for ægtepar: tilladelse til, at ægtefællerne har særskilt bolig med angivelse af, hvilken af de to ægtefæller der fortsat har ret til at opholde sig i den fælles bolig
 • for samboende eller partnere, der har indgået en lovreguleret samlivskontrakt (PACS): tildeling af boligen til offeret, medmindre der foreligger særlige omstændigheder
 • fastsættelse af de nærmere regler for udøvelsen af forældremyndigheden og af bidrag til børnenes underhold og uddannelse, bidrag til ægteskabets udgifter eller materiel bistand til partnere, der har indgået en lovreguleret samlivskontrakt
 • tilladelse til, at offeret hemmeligholder adressen på sin bopæl eller sit opholdssted og angiver sin advokats eller den offentlige anklagers adresse som forkyndelsesadresse
 • tilladelse til, at offeret hemmeligholder adressen på sin bopæl eller sit opholdssted og angiver en kvalificeret juridisk persons adresse med henblik på daglige behov
 • foreløbig tildeling af retshjælp til offeret.

Disse foranstaltninger (navnlig forbuddet mod at mødes med eller være i kontakt med bestemte personer) er først og fremmest forebyggende. De kan derfor være omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 606/2013.

De er midlertidige, og de kan kun træffes for en periode på højst seks måneder. De kan forlænges, hvis der inden udløbet af denne periode indgives en begæring om skilsmisse eller separation eller vedrørende udøvelse af forældremyndigheden.

Procedure:

Proceduren varer i gennemsnit 33 dage.

En sags anlæggelse ved retten: Sagsøger kan anlægge sagen ved familieretten ved begæring indleveret eller fremsendt til justitskontoret (assignation). I hastesager kan sagsøger anmode om foreløbige forholdsregler. Stævningen skal forkyndes for sagsøgte og anklagemyndigheden.

Indkaldelse af parterne: Familieretten indkalder parterne til retsmødet på enhver passende måde.

Retsmøde: Proceduren er mundtlig. Parterne fører deres egen sag, men kan bistås eller repræsenteres af en advokat.

Forkyndelse: Beskyttelsesordren forkyndes ved stævningsmand (huissier de justice), medmindre retten beslutter, at den skal forkyndes af justitskontoret ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller administrativt i tilfælde af alvorlig og overhængende fare for den af beskyttelsesordren berørte persons sikkerhed, eller hvis der ikke findes andre forkyndelsesmidler.

Retten fremsender også afgørelsen til den offentlige anklager for at sikre opfølgningen af de trufne foranstaltninger. Anklageren fremsender afgørelsen til det kompetente politi eller gendarmeri til information. Hvis det under sagen viser sig, at et barn er i fare, henviser retten desuden sagen til den offentlige anklagers kontor (ungdomsafdelingen) efter retsmødet.

Register: Der er ikke et særligt register for de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med en beskyttelsesordre. Hvis retten nedlægger forbud mod, at barnet forlader fransk område uden begge forældres tilladelse, indføres dette forbud dog i registret over efterlyste personer.

Klageadgang: Afgørelsen kan appelleres senest 15 dage efter forkyndelsen heraf. Sagsøgte kan også indgive en anmodning om ophævelse eller ændring af beskyttelsesordren eller om midlertidig fritagelse for nogle af forpligtelserne.

Fuldbyrdelse af beskyttelsesordren:

De foranstaltninger, der træffes i forbindelse med en beskyttelsesordre, kan fuldbyrdes, dvs. at de kan fuldbyrdes umiddelbart efter forkyndelsen af afgørelsen (også selv om sagsøgte påklager afgørelsen), om nødvendigt med bistand fra de retshåndhævende myndigheder.

Den beskyttede person kan henvende sig til politiet eller gendarmeriet i tilfælde af overtrædelse af en eller flere af de foranstaltninger, som familieretten har truffet.

Manglende overholdelse af disse foranstaltninger er en lovovertrædelse i henhold til straffelovens artikel 227-4-2. Lovovertrædelsen kan straffes med op til to års fængsel og en bøde på 15 000 EUR.

Hvis forældrene udøver fælles forældremyndighed, skal den ret, der har godkendt hemmeligholdelsen af offerets adresse, også sørge for, at kontakten mellem den person, der forårsager fare, og barnet opretholdes gennem tredjemand eller ved tilvejebringelse af et mødested og betaling af underholdsbidrag ved bankoverførsel.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Familieretten træffer beskyttelsesforanstaltninger og udsteder de i artikel 5 omhandlede attester.

Den familieret, der har stedlig kompetence, er:

 • Retten i den retskreds, hvor familien har bopæl
 • Hvis forældrene bor hver for sig, retten i den retskreds, hvor den forælder, som de mindreårige børn sædvanligvis bor hos, har sin bopæl i tilfælde af fælles udøvelse af forældremyndigheden, eller det sted, hvor den forælder, der alene udøver denne myndighed, har bopæl
 • I øvrige tilfælde: Retten i den retskreds, hvor den part, som ikke har taget initiativet til begæringen, har bopæl.

Anmodningen om udstedelse af en attest skal indgives i to eksemplarer og indeholde en nøjagtig beskrivelse af de dokumenter, der henvises til. Det er ikke obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat. Et afslag på udstedelse af en attest kan indbringes for præsidenten for førsteinstansretten for større sager (Tribunal de grande instance), og det er ikke nødvendigt med en advokats mellemkomst.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

De myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning, er politiet eller gendarmeriet.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Præsidenten for førsteinstansretten for større sager eller dennes repræsentant, der behandler sagen om foreløbige forholdsregler, justerer i givet fald den udenlandske beskyttelsesforanstaltning. Anmodningen indgives ved stævning. I hastesager kan den ret, der behandler sagen om foreløbige forholdsregler (juge des référés), give tilladelse til indlevering af stævningen på det angivne tidspunkt, selv på ferie- og fridage. Det er ikke obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat.

For så vidt angår den stedlige kompetence skal kravene om en forsvarlig retspleje opfyldes ifølge retspraksis. Anmodningen indgives til præsidenten for førsteinstansretten for større sager på det sted, hvor den beskyttede person agter at opholde sig eller bo.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Anmodningen om nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse indgives til præsidenten for førsteinstansretten for større sager, der behandler sagen om foreløbige forholdsregler (afhængigt af sagens karakter kan sagen henvises til familieretten).

Anmodningen indgives ved stævning. I hastesager kan den ret, der behandler sagen om foreløbige forholdsregler (juge des référés), give tilladelse til indlevering af stævningen på det angivne tidspunkt, selv på ferie- og fridage. Det er ikke obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat.

For så vidt angår den stedlige kompetence skal kravene om en forsvarlig retspleje opfyldes ifølge retspraksis. Anmodningen indgives til præsidenten for førsteinstansretten for større sager på det sted, hvor den beskyttede person agter at opholde sig eller bo.

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.