På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

På Gibraltar

Udgående beskyttelsesforanstaltninger (dvs. foranstaltninger, der er truffet i Det Forenede Kongerige, og som skal anerkendes og fuldbyrdes i andre EU-medlemsstater)

Enhver person, der anmoder om (eller er omfattet af) en national beskyttelsesforanstaltning inden for forordningens anvendelsesområde kan inden for rammerne af denne ordning anmode den ret, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen, om en attest, der udvider beskyttelsen til en anden EU-medlemsstat.

I Gibraltar vil EU-attesten skulle indhentes fra Gibraltars højesteret, den relevante lovgivning er: Bekendtgørelsen om anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger fra 2015, og retsplejeloven finder anvendelse på både civil- og familieretlige sager. Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder Gibraltars højesteret attesten i det fælles EU-format til den beskyttede person og underretter "den person, der forårsager fare" herom.

Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder retten en attest i det foreskrevne format (der gælder i hele EU). Attesten gives til den beskyttede person/den, der anmoder herom. Den beskyttede person kan også anmode om, at retten udsteder en oversat attest.

Retten underretter "den person, der forårsager fare", om, at attesten er udstedt (og om, at den finder anvendelse overalt i EU). Det er ikke muligt at appellere afgørelser om udstedelse af en attest, men der kan anmodes om en berigtigelse eller tilbagekaldelse.

Attesten indebærer, at den beskyttede person automatisk får beskyttelsesforanstaltningen anerkendt og om nødvendigt fuldbyrdet i en anden medlemsstat (bortset fra Danmark, som ikke er bundet af forordningen).

Anerkendelse og fuldbyrdelse af en indgående (til Det Forenede Kongerige fra en anden medlemsstat) beskyttelsesforanstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendes automatisk, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure, og er eksigibel, uden krav om en erklæring om eksigibilitet. Det er ikke nødvendigt at forelægge den for retten for at få den anerkendt.

I Gibraltar har en EU-beskyttelsesordre samme retskraft og retsvirkning som en, der er anordnet af højesteret. Den anerkendes automatisk og kan fuldbyrdes umiddelbart. Hvis der indgives en anmodning om ændring af en EU-beskyttelsesordre til højesteret, kan højesteret ændre foranstaltningen efter den beskyttede persons ønske, og højesteret vil underrette "den person, der forårsager fare" om ændringen.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

På Gibraltar

  • The Supreme Court (Gibraltars øverste domstol)

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

På Gibraltar

  • The Supreme Court (Gibraltars øverste domstol)

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

På Gibraltar

  • The Supreme Court (Gibraltars øverste domstol)

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

På Gibraltar

  • The Supreme Court (Gibraltars øverste domstol)
Sidste opdatering: 13/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.