Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den myndighed, der i henhold til italiensk lovgivning er kompetent til at træffe beskyttelsesforanstaltninger, er retten i den retskreds, hvor den beskyttede person har bopæl, og det er følgelig denne ret, der kan udstede den i artikel 5 omhandlede attest.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes og eventuelt fuldbyrdes under tilsyn af retten i den retskreds, hvor den beskyttede bor eller opholder sig på tidspunktet for anmodningens fremsættelse.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den myndighed, der har kompetence til at justere beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 11, stk. 1, er retten i den retskreds, hvor den beskyttede person bor eller opholder sig.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Den samme ret som i punkt III.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Italiensk.

Sidste opdatering: 30/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.