Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Europæiske procedurer på tværs af grænserne — Europæiske beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål


*skal udfyldes

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den myndighed, der i henhold til italiensk lovgivning er kompetent til at træffe beskyttelsesforanstaltninger, er retten i den retskreds, hvor den beskyttede person har bopæl, og det er følgelig denne ret, der kan udstede den i artikel 5 omhandlede attest.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes og eventuelt fuldbyrdes under tilsyn af retten i den retskreds, hvor den beskyttede bor eller opholder sig på tidspunktet for anmodningens fremsættelse.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den myndighed, der har kompetence til at justere beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 11, stk. 1, er retten i den retskreds, hvor den beskyttede person bor eller opholder sig.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Den samme ret som i punkt III.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Italiensk.

Sidste opdatering: 01/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.