Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Letland

Europæiske procedurer på tværs af grænserne — Europæiske beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål


*skal udfyldes

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

De regler og procedurer, der gælder for beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, er omfattet af den lettiske lov om civil retspleje (Civilprocesa likums).

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

De myndigheder, som i Letland er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og udstede certifikater, er distrikts-/byretterne [rajona (pilsētas) tiesas] ( artikel 5411, stk. 45, i loven om civil retspleje).

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

De myndigheder, der er kompetente til at fuldbyrde en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, er distrikts-/byretterne på det sted, hvor den trufne retsafgørelse skal fuldbyrdes, eller hvor sagsøgte har sin officielle adresse, og ellers på det sted, hvor sagsøgte har bopæl eller registreret forretningssted (artikel 6513, stk. 1, i loven om civil retspleje).

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

De myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger, er de samme distrikts-/byretter som dem, der er kompetente til at fuldbyrde sådanne foranstaltninger (artikel 6515, stk. 2, i loven om civil retspleje).

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Dette er de distrikts-/byretterne, inden for hvis jurisdiktion den beskyttelsesforanstaltning, der er truffet af en udenlandsk domstol (artikel 6443, stk. 43, i loven om civil retspleje), skal fuldbyrdes.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Enhver transskription eller oversættelse, der kræves i henhold til denne forordning, skal foretages til Letlands officielle sprog, dvs. lettisk.

Sidste opdatering: 25/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.