Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

I Litauen træffes de beskyttelsesforanstaltninger, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, af domstolene. De i forordningens artikel 5 omhandlede attester udstedes af den ret, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

I Litauen er det fogederne, der er kompetente til at fuldbyrde de beskyttelsesforanstaltninger, der henhører under forordningens anvendelsesområde. Hvis en foged af en eller anden grund er forhindret i at fuldbyrde de beskyttelsesforanstaltninger, der henhører under forordningens anvendelsesområde, kan han anmode politiet om at fjerne hindringerne for fuldbyrdelsen.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

De fogeder, der fuldbyrder beskyttelsesforanstaltningerne, er kompetente til at foretage justeringen af disse foranstaltninger i overensstemmelse med forordningens artikel 11, stk. 1.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Anmodninger om nægtelse af anerkendelse og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse af en beskyttelsesforanstaltning skal indgives til appelretten i Litauen.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Enhver translitteration eller oversættelse, der i overensstemmelse med forordningen fremsendes til de kompetente litauiske myndigheder, skal være på det officielle sprog i Litauen, dvs. litauisk.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.