Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

De myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger:

Anklagemyndigheden (Procureur d’Etat) i henhold til den ændrede lov af 8. september 2003 om vold i hjemmet og præsidenten for distriktsretten (Président du Tribunal d’Arrondissement) i henhold til artikel 1017-1 til 1017-12 i den nye retsplejelov (Nouveau Code de procédure civile).

De myndigheder, der er kompetente til at udstede certifikater:

Anklagemyndigheden i henhold til den ændrede lov af 8. september 2003 om vold i hjemmet og præsidenten for distriktsretten i henhold til artikel 1017-1 til 1017-12 i den nye retsplejelov.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

De myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes:

Anklagemyndigheden og, for så vidt angår tvangsbøder, præsidenten for distriktsretten.

De myndigheder, som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning:

Anklagemyndigheden og, for så vidt angår tvangsbøder, præsidenten for distriktsdomstolen.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den myndighed, der er kompetent til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1:

Præsidenten for distriktsretten i dennes egenskab af dommer i sager om foreløbige forholdsregler.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

En anmodning om afslag på anerkendelse skal i overensstemmelse med artikel 13 indgives til præsidenten for distriktsretten i dennes egenskab af dommer i sager om foreløbige forholdsregler.

En anmodning om afslag på fuldbyrdelse skal i overensstemmelse med artikel 13 indgives til præsidenten for distriktsretten i dennes egenskab af dommer i sager om foreløbige forholdsregler.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Luxembourg accepterer fransk og tysk.

Sidste opdatering: 14/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.