Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Følgende myndigheder er kompetente til at anordne en beskyttelsesforanstaltning:

Byretterne (sądy rejonowe), regionalretterne (sądy okręgowe) og appeldomstolene (sądy apelacyjne)

Følgende myndigheder har kompetence til at udstede attester:

Byretterne (sądy rejonowe), regionalretterne (sądy okręgowe) og appeldomstolene (sądy apelacyjne), såfremt de har truffet afgørelsen om beskyttelsesforanstaltningerne.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Byretterne (sądy rejonowe)

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Byretterne (sądy rejonowe)

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Regionalretterne (sądy okręgowe)

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Polsk.

Sidste opdatering: 15/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.