Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

I det portugisiske retssystem er beskyttelsesforanstaltningerne i alt væsentligt af strafferetlig karakter og reguleres i straffeloven, strafferetsplejeloven og lov nr. 112/2009 af 16. september 2009 om indførelse af den retlige ramme for forebyggelse af vold i hjemmet og beskyttelse af og bistand til ofre for vold i hjemmet.

På det civilretlige område er det imidlertid muligt at træffe beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med den generelle beskyttelse af individets rettigheder. Artikel 70, stk. 2, i den civile lovbog bestemmer, at "uanset det civilretlige ansvar, der pådrages, kan den truede person eller offeret anmode om, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger, som er tilpasset omstændighederne i sagen, for at forhindre, at der opstår trusler, eller for at afbøde virkningerne af den skade, som allerede er forvoldt".

Således bestemmes det i den civile retsplejelov, at der skal træffes beskyttelsesforanstaltninger, som udtrykkeligt har til formål at hindre, at der sker en ulovlig og direkte krænkelse af en persons fysiske eller moralske integritet, eller at afbøde eller bringe virkningerne af en skade, der allerede er forvoldt, til ophør (artikel 878i den civile retsplejelov).

Artikel 879 og 880 i den civile retsplejelov regulerer visse proceduremæssige aspekter af denne proceduretype. Kort sagt fastslås det i den civile retsplejelov, at retten, hvis anmodningen om beskyttelsesforanstaltninger imødekommes, fastsætter de nærmere betingelser for den adfærd, som sagsøgte er forpligtet til at udvise, og i givet fald fristen herfor, samt tvangsbøden for hver dags forsinkelse med opfyldelsen af forpligtelsen eller pr. overtrædelse, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt i den pågældende sag.

Der kan ligeledes træffes en foreløbig afgørelse, som ikke kan påklages, og som efterfølgende kan ændres eller bekræftes i forbindelse med selve sagen, hvis gennemgangen af de beviser, der er fremlagt af den part, der har anmodet om beskyttelsesforanstaltninger, gør det muligt at fastslå risikoen for en umiddelbar og uoprettelig skade på den pågældendes fysiske eller moralske integritet, eller hvis:

a) retten er usikker på eksistensen, omfanget eller alvorligheden af truslen eller den forvoldte skade

b) grunde af særligt hastende karakter gør det nødvendigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger, uden at modparten forinden er blevet hørt.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

De portugisiske myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, er den kompetente distriktsrets afdelinger med generel kompetence (Juízos de Competência Genérica) eller lokale civilretlige afdelinger (Juízos locais cíveis). Det er de samme myndigheder, der er ansvarlige for at gennemføre denne foranstaltning.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

De portugisiske myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning, er den kompetente distriktsrets afdelinger med generel kompetence (Juízos de Competência Genérica) eller lokale civilretlige afdelinger (Juízos locais cíveis).

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

De portugisiske myndigheder, der er kompetente til at justere beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 11, stk. 1, er den kompetente distriktsrets afdelinger med generel kompetence (Juízos de Competência Genérica) eller lokale civilretlige afdelinger (Juízos locais cíveis).

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

De retter, som anmodningen om afslag på anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til, jf. artikel 13, er den kompetente distriktsrets afdelinger med generel kompetence (Juízos de Competência Genérica) eller lokale civilretlige afdelinger (Juízos locais cíveis).

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

De i artikel 16, stk. 1, omhandlede oversættelser accepteres på portugisisk.

Sidste opdatering: 21/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.