Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Kendelser om midlertidig beskyttelse

Kendelser om midlertidig beskyttelse udstedes af polititjenestemænd, som konstaterer, at der foreligger en risiko, i forbindelse med vurderingen af den faktiske situation. Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder politiet en kendelse om midlertidig beskyttelse. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal politiet underrette de forurettede om, at de har mulighed for at anmode om en kendelse om beskyttelse. Kendelsens udstedelse er ikke til hinder for, at der træffes en præventiv foranstaltning efter bestemmelserne i straffeloven.

Polititjenestemænd har ret til at indsamle beviser og til at skaffe sig adgang til en bolig uden den berørte persons samtykke med henblik på at undersøge anmeldelser. Polititjenestemænd kan anvende de magtbeføjelser og de midler, som de råder over, på en passende og forholdsmæssig måde, når de trænger ind i boliger.

Kendelser om midlertidig beskyttelse indeholder oplysninger om: dato, tid og sted for udstedelsen; fornavn og efternavn, stilling og politienhed; gerningsmandens identitet; den forurettedes identitet; oplysninger om faktiske forhold og beviser; retsgrundlaget for kendelsens udstedelse; dato og tid for foranstaltningernes iværksættelse og afslutning; ret til prøvelse af kendelsen, fuldbyrdelsesfrist og den ret, som kendelsen kan indbringes for.

Kendelser om midlertidig beskyttelse medfører, at der i en periode på fem dage anvendes en eller flere beskyttelsesforanstaltninger, der kan medvirke til at mindske risikoen, blandt følgende påbud eller forbud: bortvisning af gerningsmanden, den forurettedes tilbagevenden, påbud om, at gerningsmanden holder afstand til den forurettede, påbud om, at gerningsmanden bærer elektronisk kontroludstyr, og aflevering af eventuelle våben.

Påbud og forbud, der er rettet mod gerningsmænd, træder i kraft umiddelbart efter udstedelsen og uden indkaldelse og tidsfrist. Perioden på fem dage beregnes i timer og begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor kendelsen udstedes.

En kopi eller genpart af kendelsen udleveres til og underskrives af gerningsmanden og den forurettede på udstedelsesstedet umiddelbart efter udstedelsen.

Den politienhed, som den polititjenestemand, der har udstedt kendelsen, er tilknyttet, forelægger kendelsen for anklagemyndigheden ved den kompetente ret i det område, hvor den er udstedt, inden for 24 timer efter udstedelsen med henblik på stadfæstelse.

Kendelsen om midlertidig beskyttelse forelægges for den kompetente anklagemyndighed. Anklageren afgør, om det er nødvendigt at opretholde foranstaltningerne, inden for 48 timer efter kendelsens udstedelse og bekræfter i givet fald behovet for at opretholde foranstaltningerne. Hvis det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningerne, kan anklageren bringe dem til ophør, hvilket meddeles den politienhed, der har udstedt kendelsen, således at den kan underrette de berørte personer herom. Efter at kendelsen er blevet stadfæstet, forelægger anklageren den for den kompetente ret i det område, hvor den er udstedt, ledsaget af en anmodning om udstedelse af en kendelse. Hvis kendelsen forelægges for retten, forlænges den oprindelige periode, for hvilken den blev udstedt, med den tid, der kræves for at afslutte den retslige udstedelsesprocedure.

Kendelsen kan indbringes for den kompetente ret inden for 48 timer efter forkyndelsen. Klagen behandles efter indkaldelse af parterne. Klagen pådømmes som en hastesag — senest på udløbsdatoen for kendelsen om midlertidig beskyttelse — i lukket retsmøde og efter indkaldelse af kontrolorganet. Anklageren skal være til stede. Den afgørelse, der træffes i klagesagen, er endelig.

Kendelser om beskyttelse

Den forurettede kan for at undgå en fare anmode retten om at udstede en beskyttelseskendelse, som indebærer følgende: gerningsmanden bortvises, den forurettede vender tilbage, gerningsmanden forpligtes til kun at anvende en del af huset, den forurettede indkvarteres/placeres i et støttecenter, gerningsmanden forpligtes til at holde en vis minimumsafstand, det forbydes gerningsmanden at opholde sig på visse steder eller i visse områder, gerningsmanden forpligtes til hele tiden at bære elektronisk kontroludstyr, gerningsmanden forbydes enhver kontakt med den forurettede, gerningsmanden forpligtes til at aflevere våben til politiet, og der træffes afgørelse om forældremyndigheden over mindreårige børn, og hvor de skal bo.

Retten kan bestemme, at gerningsmanden skal modtage psykologisk rådgivning eller psykoterapi eller deltage i et støtteprogram, og kan anbefale/kræve, at den pågældende sendes til en behandlingsinstitution.

Retten kan bestemme, at der skal træffes foranstaltning til at kontrollere, om beskyttelseskendelsen overholdes, og forhindre, at den tilsidesættes: regelmæssigt fremmøde på den kompetente politistation med henblik på kontrol af kendelsens overholdelse, oplysning om ny bolig i tilfælde af bortvisning samt regelmæssig og/eller uanmeldt kontrol af gerningsmandens færden.

Det vil også fremgå af domskonklusionen, at enhver tilsidesættelse af foranstaltningerne udgør en strafbar handling.

Varigheden af de foranstaltninger, der pålægges i beskyttelseskendelsen, fastsættes af retten, men kan ikke overstige seks måneder regnet fra datoen for kendelsens udstedelse.

Anmodningen om udstedelse af en beskyttelseskendelse behandles af retten på det sted, hvor den forurettede bor eller opholder sig. Anmodningen om udstedelse af en beskyttelseskendelse kan indgives af den forurettede selv eller gennem en retlig repræsentant eller på den forurettedes vegne af en anklager, repræsentanten for den relevante myndighed eller repræsentanten for en leverandør af sociale ydelser.

Anmodningen udfærdiges ved hjælp af en standardformular Word (31 Kb) ro og er fritaget for stempelafgift. Anmodninger behandles i et lukket retsmøde, hvori anklageren skal deltage. Den berørte person kan efter anmodning bistås eller repræsenteres af en advokat. Den person, som beskyttelseskendelsen er rettet mod, skal have bistand. Sagen pådømmes som en hastesag med høj prioritet. Anmodninger afgøres senest 72 timer efter, at de er indgivet, medmindre der på forhånd er udstedt en kendelse om midlertidig beskyttelse.

Beskyttelseskendelsen kan fuldbyrdes. Dommen fuldbyrdes uden indkaldelse eller tidsfrist. Den forurettede er også forpligtet til at overholde beskyttelseskendelsen. Dommen kan kun appelleres inden for tre dage efter afsigelsen (hvis parterne var til stede) eller forkyndelsen (hvis parterne ikke var til stede). Appeldomstolen kan udsætte fuldbyrdelsen, indtil der er afsagt dom i appelsagen, men kun hvis der stilles kaution. Appellen behandles efter indkaldelse af parterne. Anklageren skal være til stede.

En kopi af domskonklusionen forkyndes på afsigelsesdagen for de rumænske politimyndigheder i det område, hvor den forurettede og gerningsmanden opholder sig. Kendelsen fuldbyrdes straks af politiet eller under politiets tilsyn. Polititjenestemanden kan trænge ind i familiens hjem med den beskyttede persons samtykke eller, hvis den pågældende ikke er til stede, med et andet familiemedlems samtykke. Politiet har pligt til at kontrollere, om dommens overholdes, og til at underrette anklagemyndigheden i tilfælde af manglende overholdelse.

Hvis gerningsmanden tilsidesætter visse foranstaltninger, som er pålagt ifølge beskyttelseskendelsen, er der tale om en strafbar handling, som kan udløse en fængselsstraf på mellem én måned og ét år.

Ved foranstaltningernes udløb kan den forurettede anmode om en ny beskyttelseskendelse. Den person, som er blevet pålagt en foranstaltning med maksimal varighed ifølge beskyttelseskendelsen, kan anmode om, at kendelsen ophæves, eller at den pålagte foranstaltning erstattes.

Hvis retten efter at have truffet afgørelse om en anmodning konstaterer, at der foreligger en situation, hvor der kræves en særlig foranstaltning til beskyttelse af børn, meddeles det straks til den lokale offentlige myndighed, der er ansvarlig for beskyttelse af børn.

Der iværksættes en hasteindsats, hvor de nødvendige sociale ydelser tilvejebringes af et mobilt team, som består af repræsentanter for de sociale myndigheder (SPAS).

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Ifølge artikel 22a i lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som offentliggjort på ny, udstedes kendelser om midlertidig beskyttelse af polititjenestemænd, som i forbindelse med deres arbejde konstaterer, at der foreligger en overhængende risiko for en persons liv, legeme eller frihed som følge af en voldshandling i hjemmet, med det formål at mindske denne risiko.

De myndigheder, der er kompetente til at udstede beskyttelseskendelser, er retterne på det sted, hvor de forurettede bor eller opholder sig, jf. artikel 25 i lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som offentliggjort på ny.

I henhold til artikel 3 i artikel Ie i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, træffer retten afgørelse om anmodninger om udstedelse af attester i lukket retsmøde, uden at parterne indkaldes.

Den afgørelse, hvorved en anmodning tages til følge, kan ikke påklages. Den afgørelse, hvorved en anmodning afslås, kan kun påklages, hvis det sker inden for fem dage efter forkyndelsen.

Attesten udleveres til den beskyttede person, og en kopi af den fremsendes til den person, som udgør en trussel, og som underrettes om, at den attesterede beskyttelsesforanstaltning er blevet anerkendt og er eksigibel i alle EU-medlemsstater.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Ifølge artikel 22e og artikel 31 i lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som offentliggjort på ny, fuldbyrdes kendelser om midlertidig beskyttelse og beskyttelseskendelser straks af politiet eller i givet fald under politiets tilsyn.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Ifølge artikel 8 i artikel Ie i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, skal den rumænske ret — for at fuldbyrde en afgørelse, som er truffet i en anden EU-medlemsstat, og hvorved der anordnes beskyttelsesforanstaltninger, som er ukendte eller afviger fra dem, der er fastsat i rumænsk lovgivning, på rumænsk område — i henhold til artikel 11 i forordning nr. 606/2013 justere de faktuelle elementer i beskyttelsesforanstaltningen med henblik på at fuldbyrde den på rumænsk område i overensstemmelse med betingelserne i den rumænske lovgivning ved at anordne foranstaltninger, som har tilsvarende retsvirkninger og tilgodeser lignende formål og hensyn. Den foranstaltning, der anordnes af den rumænske ret, kan ikke have andre virkninger end dem, der er fastsat i oprindelsesmedlemsstatens lovgivning, for den foranstaltning, der er anordnet af retten i oprindelsesmedlemsstaten.

Justeringen foretages af egen drift eller på begæring af den berørte part i forbindelse med behandlingen af anmodninger, der vedrører godkendelse af dommens fuldbyrdelse eller nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller principalt.

Den kompetente ret er retten i første instans (judecătoria).

Hvis retten finder, at der er behov for en justering, bestemmer den, at parterne skal indkaldes. Anklageren skal være til stede.

Den afgørelse, hvorved retten har justeret en afgørelse, der er truffet i en anden medlemsstat, kan appelleres inden for ti dage efter forkyndelsen. Den afgørelse, der træffes i appelsagen, kan ikke appelleres.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Ifølge artikel 1 i artikel Ie i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, henhører anmodninger om nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse på rumænsk område af afgørelser om beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i en anden EU-medlemsstat, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning nr. 606/2013 under førsteinstansrettens kompetence.

Sidste opdatering: 23/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.