Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet

Kendelser om midlertidig beskyttelse

Kendelsen om midlertidig beskyttelse udstedes af politiet, såfremt det konstateres, at der er overhængende fare for, at en persons liv, fysiske integritet eller frihed bringes i fare som følge af en voldshandling i hjemmet. Politiet kan fremskaffe beviser for at efterprøve anmeldelsen, finde frem til sandheden og finde en løsning på problemet.

Kendelsen indeholder oplysninger om: dato, tid og sted for udstedelsen, den udstedende polititjenestemands fornavn og efternavn, stilling og politienhed, oplysninger, der gør det muligt at identificere gerningsmanden og den forurettede, en beskrivelse af de faktiske omstændigheder, der har givet anledning til kendelsens udstedelse og en opregning af den foreliggende dokumentation, retsgrundlaget for kendelsens udstedelse, dato og tid for foranstaltningernes iværksættelse og afslutning, retten til prøvelse af kendelsen, fristen herfor og den ret, som kendelsen kan indbringes for.

Beskyttelseskendelsen underskrives af den polititjenestemand, der afleverer den.

I den midlertidige kendelse er der fastsat beskyttelsesforanstaltninger, der er egnet til at afbøde en overhængende fare: En midlertidig fjernelse af den voldelige person og genindsættelse af den forurettede i det fælles hjem, en forpligtelse for den voldelige person til at respektere en minimumsafstand, en forpligtelse for den voldelige person til permanent at lade sig underkaste elektronisk overvågning samt en forpligtelse for den pågældende til at aflevere de våben, han måtte være i besiddelse af, til politiet.

Påbud og forbud, der er rettet mod voldelige personer, træder i kraft umiddelbart efter udstedelsen og uden varsel og frist. Kendelsen forkyndes for den voldelige person og for offeret. Den politienhed, som den polititjenestemand, der har udstedt kendelsen, er tilknyttet, forelægger kendelsen for anklagemyndigheden ved den kompetente ret i det område, hvor den er udstedt. Anklageren tager stilling til, om de beskyttelsesforanstaltninger, som politiet har truffet, er nødvendige.

Kendelsen kan indbringes for den kompetente ret til prøvelse.

Kendelser om beskyttelse

En person, hvis liv, fysiske og psykiske integritet eller frihed er bragt i fare i forbindelse med en voldshandling. Kan anmode retten om at udstede en midlertidig beskyttelseskendelse, som indebærer følgende: gerningsmanden bortvises, den forurettede vender tilbage, gerningsmanden forpligtes til kun at anvende en del af huset, den forurettede indkvarteres/placeres i et støttecenter, gerningsmanden forpligtes til at holde en vis minimumsafstand, det forbydes gerningsmanden at opholde sig på visse steder eller i visse områder, gerningsmanden forpligtes til hele tiden at bære elektronisk kontroludstyr, gerningsmanden forbydes enhver kontakt med den forurettede, gerningsmanden forpligtes til at aflevere våben til politiet, og der træffes afgørelse om forældremyndigheden over mindreårige børn, og hvor de skal bo.

Varigheden af foranstaltningerne fastsættes af retten, idet de dog ikke kan overstige seks måneder regnet fra datoen for kendelsens udstedelse. Anmodningen behandles af retten på det sted, hvor den forurettede bor eller opholder sig.

Anmodningen udfærdiges ved hjælp af en standardformular Word (31 Kb) ro og er fritaget for stempelafgift.

Beskyttelseskendelsen kan fuldbyrdes. Fuldbyrdelse finder sted uden varsel og uden frist. Den person, der beskyttes ved kendelsen er ligeledes forpligtet til at overholde den.

En kopi af domskonklusionen forkyndes på afsigelsesdagen for de rumænske politimyndigheder i det område, hvor den forurettede og gerningsmanden opholder sig. Kendelsen skal fuldbyrdes straks enten af politiet selv eller af andre, som politiet har opsyn med.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Ifølge artikel 28a i lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som offentliggjort på ny, udstedes kendelser om midlertidig beskyttelse af polititjenestemænd, som i forbindelse med deres arbejde konstaterer, at der foreligger en overhængende risiko for en persons liv, legeme eller frihed som følge af en voldshandling i hjemmet, med det formål at mindske denne risiko.

De myndigheder, der er kompetente til at udstede beskyttelseskendelser, er retterne på det sted, hvor de forurettede bor eller opholder sig, jf. artikel 40 i lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som offentliggjort på ny.

I henhold til artikel 3 i artikel Ie i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, træffer retten afgørelse om anmodninger om udstedelse af attester i lukket retsmøde, uden at parterne indkaldes.

Den afgørelse, hvorved en anmodning tages til følge, kan ikke påklages. Den afgørelse, hvorved en anmodning afslås, kan kun påklages, hvis det sker inden for fem dage efter forkyndelsen.

Attesten udleveres til den beskyttede person, og en kopi af den fremsendes til den person, som udgør en trussel, og som underrettes om, at den attesterede beskyttelsesforanstaltning er blevet anerkendt og er eksigibel i alle EU-medlemsstater.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Ifølge artikel 32e og artikel 46 stk. 2. i lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som offentliggjort på ny, fuldbyrdes kendelser om midlertidig beskyttelse og beskyttelseskendelser straks af politiet eller i givet fald under politiets tilsyn.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Ifølge artikel 8 i artikel Ie i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, skal den rumænske ret — for at fuldbyrde en afgørelse, som er truffet i en anden EU-medlemsstat, og hvorved der anordnes beskyttelsesforanstaltninger, som er ukendte eller afviger fra dem, der er fastsat i rumænsk lovgivning, på rumænsk område — i henhold til artikel 11 i forordning nr. 606/2013 justere de faktuelle elementer i beskyttelsesforanstaltningen med henblik på at fuldbyrde den på rumænsk område i overensstemmelse med betingelserne i den rumænske lovgivning ved at anordne foranstaltninger, som har tilsvarende retsvirkninger og tilgodeser lignende formål og hensyn. Den foranstaltning, der anordnes af den rumænske ret, kan ikke have andre virkninger end dem, der er fastsat i oprindelsesmedlemsstatens lovgivning, for den foranstaltning, der er anordnet af retten i oprindelsesmedlemsstaten.

Justeringen foretages af egen drift eller på begæring af den berørte part i forbindelse med behandlingen af anmodninger, der vedrører godkendelse af dommens fuldbyrdelse eller nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller principalt.

Den kompetente ret er retten i første instans (judecătoria).

Hvis retten finder, at der er behov for en justering, bestemmer den, at parterne skal indkaldes. Anklageren skal være til stede.

Den afgørelse, hvorved retten har justeret en afgørelse, der er truffet i en anden medlemsstat, kan appelleres inden for ti dage efter forkyndelsen. Den afgørelse, der træffes i appelsagen, kan ikke appelleres.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Ifølge artikel 1 i artikel Ie i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, henhører anmodninger om nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse på rumænsk område af afgørelser om beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i en anden EU-medlemsstat, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning nr. 606/2013 under førsteinstansrettens kompetence.

Sidste opdatering: 16/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.