Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

1. Typer forpligtelser/forbud som følge af beskyttelsesforanstaltningen (beskyttelsesforanstaltningens indhold)

a) Der kan ifølge den civile retsplejelov (artikel 324 ff.) pålægges en hasteforanstaltning. Ved hasteforanstaltning kan en part f.eks. pålægges:

i) midlertidigt at afholde sig fra at opholde sig i et hus eller en lejlighed, som er bolig for en person, imod hvem der er begrundet mistanke om, at parten har begået vold; ikke at opholde sig i eller kun i begrænset omfang opholde sig i et hus eller en lejlighed, et arbejdssted eller et andet sted, hvor en person, hvis fysiske eller psykiske integritet er i fare som følge af partens handlinger, bor eller opholder sig eller regelmæssigt er på besøg; helt eller delvist at afstå fra at kontakte en person, hvis fysiske eller psykiske integritet kan være i fare som følge af sådanne handlinger, skriftligt, pr. telefon eller ad elektronisk vej; at holde en bestemt afstand til eller kun i begrænset omfang nærme sig en person, hvis fysiske eller psykiske integritet kan være i fare som følge af partens handlinger.

ii) Den civile retsplejelov giver i artikel 325, stk. 2, litra e) til h), eksempler på de hyppigst forekommende typer hasteforanstaltninger. Det betyder, at listen over hasteforanstaltninger ikke er begrænset ved lov, og at en ret også kan pålægge andre typer hasteforanstaltninger. Retten kan således pålægge hasteforanstaltninger svarende til de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, samt enhver anden foranstaltning, som den finder nødvendig og hensigtsmæssig.

Ifølge politiloven kan politiet f.eks.:

i) pålægge en person en forpligtelse til ikke at opholde sig et bestemt sted (artikel 27); denne forpligtelse må ikke gælde i længere tid end nødvendigt (kun det strengt nødvendige tidsrum)

ii) bortvise en person fra en fælles bolig (artikel 27a). Politiloven giver politiet hjemmel til at bortvise en person fra en lejlighed, et hus eller et andet område, hvor den pågældende bor sammen med en person, der er i fare, samt at pålægge vedkommende at forlade sine umiddelbare omgivelser (fælles bolig), hvis der er konstateret faktiske omstændigheder, der tyder på, at den pågældende person kan være til fare for den truede persons liv, helbred eller frihed eller begå et særligt alvorligt angreb på dennes menneskelige værdighed, navnlig i lyset af tidligere overfald af den art. Bortvisningen fra den fælles bolig ledsages af et forbud mod, at den bortviste person opholder sig i den fælles bolig i ti dage efter bortvisningen. Politiet er bemyndiget til at udstede en kendelse om bortvisning fra den fælles bolig, også selv om den pågældende person er fraværende. I bortvisningsperioden skal den bortviste person holde sig mindst ti meter væk fra den person, der kan være i fare.

2. Myndighed, der afsiger kendelse om foranstaltningen

a) Den foreløbige afgørelse træffes af en retslig myndighed (en civil domstol).

b) Kendelsen om bortvisning fra en fælles bolig udstedes af en administrativ myndighed, dog ikke den administrative myndighed, der er ansvarlig for at sikre upartiskhed og parternes ret til at blive hørt. Afgørelsen om bortvisning fra en fælles bolig kan ikke appelleres til eller indbringes for domstolene.

3. Foranstaltningens maksimale varighed

a) En hasteforanstaltning er normalt ikke tidsbegrænset. I henhold til bestemmelserne i den civile retsplejelov (artikel 330, stk. 1, og artikel 336, stk. 1, første punktum) kan en domstol imidlertid gøre dommen tidsbegrænset. En hasteforanstaltning ophæves, hvis den beskyttede person ikke tager de nødvendige skridt til at opnå en afgørelse om sagens realitet (ikke anlægger sag), eller hvis en begæring om en realitetsafgørelse afvises, eller hvis hovedsagen suspenderes (artikel 336, stk. 3 og 4, i den civile retsplejelov). Den ophæves også, når retten har modtaget søgsmålet om sagens realitet ( artikel 337, stk. 3, i den civile retsplejelov).

b) Varigheden er begrænset (det strengt nødvendige tidsrum, dvs. 48 timer i tilfælde af tilbageholdelse og ti dage i tilfælde af bortvisning fra den fælles bolig). Virkningen af kendelsen om bortvisning fra den fælles bolig, der udstedes af politiet, kan dog forlænges ved at indgive en anmodning om en hasteforanstaltning (se nedenfor). Kendelsen om bortvisning fra den fælles bolig ophæves, hvis der afsiges kendelse om en hasteforanstaltning, eller hvis en civil domstol afviser sagen.

4. Nationalt håndhævelsessystem til fuldbyrdelse af beskyttelsesforanstaltningen

a) En hasteforanstaltning kan (om nødvendigt) fuldbyrdes straks efter forkyndelsen for den mistænkte. En fogeds mellemkomst er nødvendig for fuldbyrdelsen af dommen. Fogeden har ret til at pålægge en person, der mistænkes for manglende overholdelse af en foreløbig foranstaltning, en bøde (artikel 192 i loven om tvangsfuldbyrdelse).

b) Politiet må anvende magt til at overvinde en voldelig persons modstand og tvinge den pågældende til at forlade den fælles bolig (artikel 51 i politiloven) eller til at udføre andre politiopgaver med henblik på at sikre personers sikkerhed.

5. Sanktioner ved overtrædelse af foranstaltningen

a) Såfremt en hasteforanstaltning ikke overholdes, straffes den mistænkte med fængsel fra et til fem år (straffelovens artikel 349). Det skal dog bevises, at det var hensigten at begå den strafbare handling (for at tilsidesætte den forpligtelse, der følger af beskyttelseskendelsen). Se også svaret til punkt 4 a).

B) Se svaret til punkt 4 b).

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

De myndigheder, der har kompetence til at træffe beskyttelsesforanstaltninger i Slovakiet, er alle distriktsdomstolene. Alle distriktsdomstolene har samme kompetence til at udstede en attest i henhold til forordningens artikel 5.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Beskyttelsesforanstaltninger truffet i en anden medlemsstat påberåbes ved distriktsdomstolen i Bratislava III. Politiet og fogeder er ansvarlige for fuldbyrdelsen af disse foranstaltninger.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den myndighed, der har kompetence til at justere beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i forordningens artikel 11, stk. 1, er distriktsdomstolen i Bratislava III.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Anmodninger om nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse indgives til distriktsdomstolen i Bratislava III.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

De accepterede sprog er slovakisk og tjekkisk.

Sidste opdatering: 31/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.